dnes je 23.4.2024

Input:

Testování rakví po novele zákona o pohřebnictví

26.6.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

11
Testování rakví po novele zákona o pohřebnictví

ThLic. Tomáš Kotrlý, Th.D.

Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví (dále "zákon o pohřebnictví"), s účinností od 1. září 2017 v § 2 písm. k) stanoví, že upravené mrtvé lidské tělo má být uloženo do konečné rakve. Tou je pevně zavřená rakev vyrobená z dřevěných desek nebo desek na bázi dřeva splňující kritéria pevnosti rakve pro pohřbení. Pro rakev, která tato kritéria nesplní (např. při použití jiných materiálu k výrobě), pak zákon odkazuje na všechny tři části české technické normy – ČSN 49 3160 Rakve a požaduje splnit alespoň parametry ve shodě s touto technickou normou. Tato technická norma v obecné části 1 v kapitole 4.2 stanovuje minimální parametry dynamické i statické pevnosti, dále uvádí podmínky pro zkoušky spodního dílu rakve a obsah protokolu o zkoušce. Rakev vyráběná pouze z vlnité lepenky musí mít minimální pevnost v průtlaku 1 800 kPa [podrobněji ČSN 49 3160 odkazuje na ČSN EN ISO 2759 (50 0390) Lepenka – Stanovení pevnosti v průtlaku].

V souladu s citovaným § 2 písm. k) zákona o pohřebnictví musí být konečná rakev vždy pevně zavřená. Víko konečné rakve musí být se spodním dílem vhodně spojeno a vyrobeno tak, aby zákonná povinnost ve výše uvedeném ustanovení byla dodržena. Každá rakev podle ČSN musí být vhodným způsobem značena nejlépe vlepeným štítkem na vnitřní straně u velkého čela víka a zároveň pro snadnější kontrolu kvality uzavřených konečných rakví na vnější části dna spodního dílu u velkého čela. Při prověřování kvality konečných rakví bude MMR přítomnost těchto vlepených štítků kontrolovat.

Podvodné označení konečných rakví dozorové orgány tolerovat nebudou. Bude-li mít kontrolor podezření, že štítkem je polepena konečná rakev, která nesplňuje parametry zkoušené podle bodu 5 uvedené ČSN 49 3160-1, bude rakev v rámci řízení o přestupku zabavena a přezkoušena ve vybrané zkušební laboratoři akreditované podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025 Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří. Zákon o pohřebnictví obecně neomezuje prodej a výrobu tzv. papírových rakví, využitelných zejména pro přechodné uložení nebo při technickém transportu těl zemřelých, ale v § 8 odst. 1 stanoví zákaz jejich užití jako konečných rakví pro pohřbení, nesplňují-li požadavky ČSN 49 3160 Rakve. Zmíněný § 8 odst. 1 novely zákona o pohřebnictví v této souvislosti stanoví: "Provozovatel pohřební služby je povinen zajistit při převozech na místo pohřbení nebo při vystavení těla zemřelého jeho uložení v konečné rakvi; v ostatních případech může být uložen i do rakve transportní nebo do transportního vaku." Pokud provozovatel pohřební služby tuto povinnost po nabytí účinnosti zákona o pohřebnictví opakovaně a hrubě poruší a MMR tuto skutečnost zjistí nebo obdrží řádně doložený podnět, bude postupovat podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a o řízení o nich.

Provozovatelé pohřební služby, krematoria a pohřebiště si budou moci vzájemně během předávání lidských pozůstatků v rakvích pohlídat, že se používají konečné rakve, aniž by je museli otevírat. Každá konečná rakev s lidskými pozůstatky musí být vhodným způsobem značena, a to nejen tak, jak požaduje norma ČSN 49 3160 Rakve, tj. vlepeným štítkem na vnitřní straně u velkého čela víka, ale zároveň druhým štítkem z vnější strany dna spodního dílu konečné rakve u velkého čela. Tím výrobce rakví naplní jak požadavek určené technické normy, tak i požadavek § 4a odst. 1 zákona o pohřebnictví.

Někteří výrobce rakví mají vážný zájem dodržet požadavky statické a dynamické pevnosti určené ČSN 49 3160 Rakve. Hlavní požadavek jednání mezi výrobci rakví a provozovateli pohřebních služeb se

Nahrávám...
Nahrávám...