dnes je 3.7.2022

Pohřebnictví jako první spustilo Jednotnou digitální bránu EUGarance

16.12.2020, ThLic. Tomáš Kotrlý, ThD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Jednotná digitální brána propojí systémy eGovernmentu v rámci Evropské unie. Jako první mezi českými ministerstvy v tomto propojení uspělo Ministerstvo pro místní rozvoj s agendou pohřebnictví.

Přístupné pro: předplatitele

Jak uplatnit právo na důstojné uložení urny?

16.12.2020, ThLic. Tomáš Kotrlý, Th.D, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

Zvýšení kvalifikace v pohřebnictvíGarance

6.7.2020, ThLic. Tomáš Kotrlý, ThD., Zdroj: Verlag Dashöfer

K získání profesní kvalifikace Pracovník pro úpravu a přepravu lidských pozůstatků jsem se odhodlával několik let. Nejsem zaměstnanec pohřební služby, ani ji nehodlám provozovat. Při přípravě pohřbu svého otce v únoru 2020 jsem jako vypravitel pohřbu využil…

Přístupné pro: předplatitele

Pohřebnictví v pandemii covid-19Garance

9.4.2020, ThLic. Tomáš Kotrlý, ThD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Tělo zemřelého samo o sobě nevykazuje známky koronaviru SARS-CoV-2. Je zde zpravidla k dispozici test provedený za života zemřelé osoby nebo podezření na přítomnost této infekční nemoci s ohledem na anamnestické údaje o pobytu osoby před úmrtím v endemické…

Přístupné pro: předplatitele

Vyplacení hrobového místa

8.11.2017, ThLic. Tomáš Kotrlý,Th.D, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

Komu patří urna?

23.10.2017, ThLic. Tomáš Kotrlý,Th.D, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

Dědění hrobového místa

8.9.2017, ThLic. Tomáš Kotrlý,Th.D, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1537Garance

27.4.2017, JUDr. Jarmila Gajdošíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Toto ustanovení se dočkalo novelizace s účinností od 28. 2. 2017. Jeho předchozí znění obsahovalo druhou větu, tj. „… pořizuje-li závěť v této formě osoba nevidomá nebo osoba se smyslovým postižením, která nemůže číst nebo psát, použije se § 1535 obdobně”.…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1607Garance

1.2.2016, JUDr. Jarmila Gajdošíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

Vypravitel pohřbu a stát v řízení o pozůstalostiGarance

1.10.2015, ThLic. Tomáš Kotrlý, Th.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Nezřídka se stává, že zůstavitel zanechal majetek nepatrné hodnoty. Nemá tak právního nástupce, který by vstupoval do jeho práv a povinností. Při splnění těchto podmínek pro zastavení řízení o pozůstalosti se zůstavitelův nepatrný majetek nabývá rozhodnutím…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1692Garance

1.9.2015, JUDr. Jarmila Gajdošíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1696Garance

1.9.2015, JUDr. Jarmila Gajdošíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1699Garance

1.9.2015, JUDr. Jarmila Gajdošíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1689Garance

1.9.2015, JUDr. Jarmila Gajdošíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Známým věřitelem se míní věřitel, který svoji pohledávku, tj. dluh zůstavitele, řádně přihlásil do řízení o pozůstalosti. Takového věřitele má soud povinnost vyrozumět o tom, že je nařízen soupis a jak proběhne jeho…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1686Garance

1.9.2015, JUDr. Jarmila Gajdošíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1688Garance

1.9.2015, JUDr. Jarmila Gajdošíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1700Garance

1.9.2015, JUDr. Jarmila Gajdošíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1690Garance

1.9.2015, JUDr. Jarmila Gajdošíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1693Garance

1.9.2015, JUDr. Jarmila Gajdošíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1694Garance

1.9.2015, JUDr. Jarmila Gajdošíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1695Garance

1.9.2015, JUDr. Jarmila Gajdošíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1691Garance

1.9.2015, JUDr. Jarmila Gajdošíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1697Garance

1.9.2015, JUDr. Jarmila Gajdošíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1687Garance

1.9.2015, JUDr. Jarmila Gajdošíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1698Garance

1.9.2015, JUDr. Jarmila Gajdošíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1528Garance

13.7.2014, Mgr. Vít Šimonovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

K odst. 1    Výjimka z nezpůsobilosti k pořízení závěti při pořízení formou veřejné listiny    Kdo byl ve svéprávnosti omezen, může v rámci omezení pořizovat jen formou veřejné listiny. V této souvislosti § 1538 NOZ uvádí, že kdo sepisuje…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1490 - Vzdání se dědictvíGarance

13.7.2014, Mgr. Vít Šimonovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

K odst. 1    Dědické právo dědici vzniká smrtí zůstavitele – za podmínky, že dědic ve stanovené lhůtě dědictví neodmítne (viz § 1485 NOZ a násl.). Institut vzdání se dědictví vychází z úvahy, že neodmítl-li dědic dědictví, náleží mu…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1476Garance

13.7.2014, Mgr. Vít Šimonovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dědické tituly    Toto ustanovení vymezuje dědické tituly (v ObčZ § 461), tedy právní důvody pro nabytí dědického práva. NOZ mezi dědické tituly nově zařazuje (respektive vrací) dědickou smlouv u. Právní síla dědických titulů se uplatňuje v tomto …

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1493Garance

13.7.2014, Mgr. Vít Šimonovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

K odst. 1    Pořízení pro případ smrti (dědická smlouva, závěť) s sebou nesou významné právní a další důsledky. Je proto žádoucí, aby takový projev vůle byl učiněn v klidu, svobodně a bez závislosti na jiných osobách. Zákon v této souvislosti…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1513Garance

13.7.2014, Mgr. Vít Šimonovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jestliže zůstavitel  povolá svému dědici dědice,zakáže dědici, aby o zanechaném jmění pořizoval,povolá za dědice někoho, kdo v době smrti zůstavitele ještě není, anebopovolá dědice s podmínkou nebo na určitou dobu,  považují se tato pořízení také za…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1649Garance

13.7.2014, Mgr. Silvie Koubíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

K odst. 1    Pro učinění prohlášení o vydědění platí stejné formální náležitosti jako pro pořízení závěti. Prohlášení o vydědění je tedy možno učinit písemně ve formě holografní (tj. sepsané vlastní rukou s vlastnoručním podpisem), ve formě…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1552Garance

13.7.2014, Mgr. Vít Šimonovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

[Nepřihlížení k vedlejší doložce v souvislosti s manželstvím]    Nepřihlíží se k vedlejší doložce, kterou zůstavitel ukládá dědici nebo odkazovníku, aby uzavřel či neuzavřel manželství, popřípadě aby v manželství setrval, anebo aby manželství zrušil.…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1522Garance

13.7.2014, Mgr. Vít Šimonovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

K odst. 1    Nesvěřil-li zůstavitel při nařízení svěřenského nástupnictví dědici právo s dědictvím volně nakládat, může dědic zcizit nebo zatížit věc z toho, co děděním nabyl, jen se souhlasem svěřenského nástupce; souhlas vyžaduje formu…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1527Garance

13.7.2014, Mgr. Vít Šimonovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

[Výjimka z nezpůsobilosti k pořízení závěti při uzdravení]    Druhá výjimka z pravidla uvedeného v ustanovení § 1525 NOZ se týká osob, jejichž svéprávnost byla omezena z důvodu duševní poruchy. Soud může omezit svéprávnost člověka v rozsahu, v…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1526Garance

13.7.2014, Mgr. Vít Šimonovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

[Výjimka z nezpůsobilosti k pořízení závěti při dovršení patnácti let věku]    První výjimkou z pravidla uvedeného v ustanovení § 1525 NOZ je situace, kdy příslušná osoba dovršila patnácti let věku (a dosud nenabyla plné svéprávnosti). Taková…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1563Garance

13.7.2014, Mgr. Vít Šimonovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

K odst. 1    Uděluje -li se někomu právo s nemožnou rozvazovací podmínkou, nepřihlíží se k ní. Toto ustanovení odstavce 1 (částečně opakující § 548 odst. 1 NOZ) zabezpečuje, že ustanovení závěti obsahující takovou podmínku není…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1659Garance

13.7.2014, Mgr. Silvie Koubíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Toto ustanovení obsahuje další základní pravidlo, které se vztahuje ke kolaci na povinný díl i na dědický podíl. Obecně platí, že hodnota majetku tvořícího pozůstalost se určuje ke dni smrti zůstavitele. Ve vztahu ke kolaci se však vychází z jiného…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1511Garance

13.7.2014, Mgr. Vít Šimonovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

K odst. 1    Nabude-li povolaný dědic dědictví, náhradnictví zanikne. Ustanovení § 1511 se vztahuje k obecnému náhradnictví (viz komentář k náhradnictví v § 1507).    K odst. 2    Náhradnictví, které zůstavitel zřídil svému dítěti…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1520Garance

13.7.2014, Mgr. Vít Šimonovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

Požádá-li o to svěřenský nástupce, sestaví dědic bez zbytečného odkladu a za jeho přítomnosti v písemné formě inventář všeho, co děděním nabyl, uvede v něm den sestavení a vydá ho svěřenskému nástupci. Na žádost svěřenského nástupce musí být…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1583Garance

13.7.2014, Mgr. Vít Šimonovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

V části NOZ věnované dědické smlouvě se mluví o smluvním dědici jako straně dědické smlouvy. K tomu ustanovení § 1583 výslovně uvádí, že co se v oddíle věnovaném dědické smlouvě stanoví o smluvním dědici, platí obdobně i pro smluvního…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1596Garance

13.7.2014, Mgr. Vít Šimonovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zůstavitel může také dědici nebo spoludědicům zanechat přednostní odkaz; vzhledem k tomuto odkazu se budou posuzovat jako odkazovníci.

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1478Garance

13.7.2014, Mgr. Vít Šimonovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

Způsobilý dědic    Dědicem je osoba, na niž má po zůstavitelově smrti přejít pozůstalost jako celek, nebo podíl na ní, a to bez ohledu na to, z jakého právního titulu se tak stane (dědická smlouva, závěť či zákonná posloupnost).    Zůstavitelem může být…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1480Garance

13.7.2014, Mgr. Vít Šimonovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle § 1480 NOZ se dědického práva, které má teprve vzniknout (dědické právo vzniká smrtí zůstavitele), lze jen zříci (§ 1484 NOZ); nelze je převést ani s ním jinak naložit.  Související ustanovení NOZ  §…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1488Garance

13.7.2014, Mgr. Vít Šimonovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zemře-li dědic před uplynutím lhůty pro odmítnutí dědictví, přechází jeho právo odmítnout dědictví na jeho dědice a nezanikne dříve, než tomuto dědici uplyne lhůta k odmítnutí dědictví i po předchozím…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1510Garance

13.7.2014, Mgr. Vít Šimonovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zůstavitel může za náhradníka dědici povolat jednu osobu, ale také více osob současně včetně ostatních závětních dědiců. Povolá-li zůstavitel za náhradníky společně samotné ostatní závětní dědice, má za to, že zůstavitel chtěl o uvolněný…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1654Garance

13.7.2014, Mgr. Silvie Koubíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

K odst. 1    Právo nepominutelného dědice na povinný díl není právem na podíl z pozůstalosti, nýbrž právem na peněžní částku rovnající se hodnotě povinného dílu. Pokud tedy zůstavitel nerespektuje právo nepominutelného dědice na povinný díl,…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1660Garance

13.7.2014, Mgr. Silvie Koubíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

K odst. 1    Podstatou práva nepominutelného dědice na povinný díl je jeho ochrana. Zákon sice přiznává zůstaviteli testovací svobodu, zároveň ale vychází z toho, že potomci by v rámci zachování hodnot v rodině měli vždy z pozůstalosti…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1662Garance

13.7.2014, Mgr. Silvie Koubíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dědický podíl na pozůstalosti náleží dědici zákonnému, závětnímu či dědici povolanému dědickou smlouvou. Velikost dědického podílu každého dědice se určí podle zůstavitelova pořízení pro případ smrti či podle zákonných pravidel. Konkrétní …

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1541Garance

13.7.2014, Mgr. Vít Šimonovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

Svědky nesmějí být ani další osoby, které mají teoreticky zvýšenou možnost nepřípustné manipulace s poslední vůlí. Svědčit tedy nesmí ani ten, koho zůstavitel povolal za vykonavatele závěti nebo kdo při pořizování závěti působí jako pisatel,…

Přístupné pro: předplatitele

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1521Garance

13.7.2014, Mgr. Vít Šimonovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nesvěřil-li zůstavitel při nařízení svěřenského nástupnictví dědici právo s dědictvím volně nakládat, je vlastnické právo dědice k tomu, co nabyl děděním, jakož i k tomu, co nabyl náhradou za zničení, poškození nebo odnětí věci z dědictví,…

Přístupné pro: předplatitele
Nahrávám...
Nahrávám...