dnes je 22.6.2024

Input:

Žádost o přechod nájemní smlouvy po úmrtí nájemce hrobu

21.6.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

39
Žádost o přechod nájemní smlouvy po úmrtí nájemce hrobu

ThLic. Tomáš Kotrlý, Th.D.

Úvod

K přechodu nájmu na nové nájemce hrobového místa dochází ze zákona (ex lege), pozůstalostní řízení ani žádný jiný úkon není třeba (tzn. není potřeba uzavírat dodatek k nájemní smlouvě). Na druhé straně musí být postaveno oboustranně na jisto, kdo pokračuje v nájemní smlouvě k hrobovému místu po úmrtí dosavadního nájemce. Jedná se o zásadní právo pohřbít či exhumovat.

Noví nájemci by sice mohli obecnímu úřadu pouze uvést údaje o sobě (a dalších spolunájemcích) do hřbitovní evidence, ta ovšem po změně správce hřbitova může být snadno změněna nebo zpochybněna. Jedná se o jednostranný úkon provozovatele, který jej navíc nemusí provést osobně, ale pověřit zápisem do evidence hrobového místa třetí osobu, správce hřbitova.

Podstatnou součástí nájemní smlouvy k hrobovému místu obecně je její písemná forma a existence smluvní strany smlouvy, kdy obě strany přesně vědí, kdo je pronajímatelem a kdo nájemcem. Užívat hrobové místo lze totiž pouze s žijícím nájemcem nebo osobami, které k užívání svého hrobu pověřil. Právní jistotu pro pozůstalé proto nacházím v oboustranném vyjednávání s obcí v roli provozovatele veřejného pohřebiště o dodatku k nájemní smlouvě k bezprizornímu hrobovému místu, kterým se změní smluvní strany. Zemřelá osoba bude změněna za žijící. Všechna ostatní ujednání nájemní smlouvy až na jednu výjimku zůstanou nedotčena. Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů v § 25 odst. 2 stanoví, že doba nájmu se povinně mění kvůli tlecí době. Prodloužení doby nájmu je druhým důvodem pro sjednání dodatku.

Pokud by obec odmítla takový dodatek s žadatelem o nájem hrobu uzavřít, pravděpodobně by jej také odmítla zapsat do karty hrobového místa jako toho, kdo jediný jej smí užívat a pokračovat v nájmu po zůstaviteli hrobu. Bez písemně uzavřeného dodatku navíc hrozí, že bude uzavřena k témuž hrobovému místu zcela nová nájemní smlouva s tou osobou, která provozovatele pohřebiště požádá jako první, nikoli s tou osobou, která je k tomu jediná ze zákona oprávněna a ačkoli je ve hřbitovní knize v souladu se zákonem řádně zapsána.

Co by se mělo změnit v zákoně č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je zakotvení práva provozovatele veřejného pohřebiště nahlížet do evidence obyvatel za účelem zjištění/ověření, zda dosavadní nájemce není mrtev a na koho nájemní právo přešlo (pakliže mu nebude třetí osobou doloženo, že nájem z vůle zemřelého přešel na někoho zcela jiného: osobu blízkou).

V jakém případě ve věci jednat?

O přechod nájemní smlouvy po úmrtí nájemce hrobu je třeba požádat provozovatele pohřebiště v případě, že došlo k úmrtí nájemce hrobu a v nájmu hodlá pokračovat osoba, která splňuje podmínky stanovené dle ustanovení § 25 odst. 5 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Charakteristika úkonu

Doručení písemné

Nahrávám...
Nahrávám...