dnes je 16.7.2024

Input:

Smlouva o nájmu hrobového místa

1.1.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.1
Smlouva o nájmu hrobového místa

Mgr. Miroslava Sobková

SMLOUVA O NÁJMU HROBOVÉHO MÍSTA

Smluvní strany:

Obec ....................................................

se sídlem ..............................................

IČO ......................................................

e-mail ...................................................

číslo účtu ..............................................

zastoupená ...........................................

jako provozovatel veřejného pohřebiště

(dále jen jako "pronajímatel")

a

paní/pan1 ............................................. (jméno, příjmení, titul)

r. č. .....................................................

bytem ..................................................

telefon .................................................

e-mail ..................................................

datová schránka ....................................

(dále jen "nájemce")

(pronajímatel a nájemce dále také společně jako "smluvní strany" a každý z nich samostatně jako "smluvní strana")

uzavřeli v souladu s ustanoveními § 25 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pohřebnictví"), a § 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

smlouvu

(dále jen "smlouva"):

Článek I
Předmět smlouvy

1.1 Předmětem smlouvy je zřízení nájmu k hrobovému místu na veřejném pohřebišti v .............................hrobové místo číslo ......................................

Článek II
Doba nájmu

2.1 Smlouva o nájmu hrobového místa číslo ............... je uzavřena na dobu určitou, a to od ................... (den/měsíc/rok) do ................... (den/měsíc/rok), tedy na 12 let.

Článek III
Cena nájmu, cena služeb spojených s nájmem a platební podmínky

3.1 Cena nájmu, prací a služeb spojených s pronájmem hrobového místa je stanovena "Ceníkem prací a služeb na hřbitově ......................................", schváleným zastupitelstvem obce a dalšími relevantními předpisy.

3.2 Nájemné na dobu 1 roku činí ................... Kč (slovy ...................................... korun českých) za 1 m2; na dobu 12 let činí ................... Kč (slovy ...................................... korun českých).

3.3 Práce a služby s nájmem spojené na dobu 1 roku činí ................... Kč (slovy ...................................... korun českých) za 1 m2; na dobu 12 let činí ................... Kč (slovy ...................................... korun českých).

3.4 Celkem tedy cena nájmu a služeb s nájmem spojených na smluvní dobu činí ................... Kč (slovy ...................................... korun českých).

3.5 Nájemce je povinen zaplatit nájemné včetně ceny služeb a prací s nájmem spojených na celou dobu trvání nájemního vztahu, a to předem:

  1. na účet pronajímatele vedený u .........................................., číslo účtu ......................................, variabilní symbol ................... (číslo hrobu), do 5 (slovy pěti) pracovních dní od podpisu této smlouvy,
  2. v hotovosti ve prospěch pronajímatele, a to při podpisu této smlouvy.

3.6 Pokud nájemce včas anebo řádně neuhradí nájemné, a to včetně služeb a prací s nájmem spojených, na celou dobu nájmu uvedenou v této smlouvě, nájemní smlouva nenabude platnosti a účinnosti, a tím nájemní vztah k hrobovému místu nevznikne. Vznikl-li tento nájemní vztah již v minulosti, v takovém případě zanikne ke dni uvedenému v předešlé smlouvě jako poslední den nájmu.

Článek IV
Povinnosti a práva pronajímatel

4.1 Zajistit provozování pohřebiště ve smyslu § 18 a násl. zákona o pohřebnictví, a to jak v souladu s tímto zákonem, tak i ostatními platnými právními předpisy.

4.2 Ke dni nabytí účinnosti této smlouvy předat nájemci vyznačené, číselně označené hrobové místo.

4.3 Umožnit nájemci zřízení hrobového zařízení hrobu / urnového hrobu / hrobky za podmínek stanovených řádem pohřebiště platným pro veřejné pohřebiště v ......................................, a umožnit nájemci užívání hrobového místa a hrobového zařízení v souladu s tímto řádem.

4.4 Prodloužit nájemci nájemní smlouvu na další dobu určitou, pokud o to nájemce požádá před uplynutím sjednané doby nájmu, pokud to umožňují provozní podmínky pohřebiště a pokud nenastanou skutečnosti uvedené v § 25 odst. 8 písm. a) až c) zákona o pohřebnictví.

4.5 Písemně upozornit nájemce hrobového místa na skončení doby tohoto nájmu, a to nejméně 90 dní před jejím skončením.

4.6 Odstranit na své náklady vady, které brání nájemci řádnému užívání hrobového místa.

4.7 Vrátit nájemci poměrnou část zaplaceného nájmu a prací a služeb s nájmem spojených v případě předčasného ukončení nájemní smlouvy dohodou.

4.8 Zjistí-li pronajímatel závady na hrobovém zařízení, vyzve písemně nájemce, aby je ve stanovené lhůtě odstranil. Pokud není znám pobyt nájemce, oznámí pronajímatel tuto výzvu zveřejněním na úřední desce po dobu 60 dnů.

4.9 Pronajímatel nezodpovídá za škody způsobené na hrobovém zařízení třetí osobou nebo vyšší mocí.

4.10 Pronajímatel je povinen postupovat při zpracování osobních údajů vedených v evidenci související s provozováním veřejného pohřebiště podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Článek V
Povinnosti a práva nájemce

5.1 Nájemce je povinen převzít a užívat pouze takové pronajaté hrobové místo, které je předmětem této nájemní smlouvy, a to v souladu s účelem, za jakým bylo pronajato.

5.2 Nájemce je povinen při užívání hrobového místa dodržovat platné právní předpisy a platný řád pohřebiště.

5.3 Nájemce je povinen řádně označit hrobové místo vysekáním přiděleného čísla do předního rámu. Pokud hrobové místo neobsahuje rám, provede se

Nahrávám...
Nahrávám...