dnes je 21.6.2024

Input:

Vzor dodatku k nájemní smlouvě k hrobu č. ....

21.6.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

40
Vzor dodatku k nájemní smlouvě k hrobu č. ....

ThLic. Tomáš Kotrlý, Th.D.

VZOR DODATKU K NÁJEMNÍ SMLOUVĚ K HROBU č. ...

DODATEK 1 K NÁJEMNÍ SMLOUVĚ K HROBU č. ........

SMLUVNÍ STRANY

Provozovatel pohřebiště

IČ:

se sídlem .........................................................

zastoupený .........................................................,

na straně jedné jako pronajímatel (dále jen "Pronajímatel“)

a

nájemce .........................................................

na straně druhé jako nájemce (dále jen "Nájemce“)

UZAVÍRAJÍ TENTO DODATEK K NÁJEMNÍ SMLOUVĚ:

I. PŘEDMĚT DODATKU

1. Pronajímatel uzavřel dne ........... nájemní smlouvu o nájmu hrobového místa č. ....... s původním nájemcem panem/paní ...................................... na hřbitově ............................., jejímž předmětem je nájem hrobového místa o celkové rozloze ........ m2 za účelem pohřbívání (dále jen "Smlouva").

Původní nájemce pan/paní ......................................zemřel/a dne ............. v ................. Byl/a do předmětného hrobového místa č. ............. dne ................. pohřben/a. Za svého nástupce, který má pokračovat po jeho/její smrti v nájmu

Nahrávám...
Nahrávám...