dnes je 15.4.2024

Input:

Konkrétní opatření

15.5.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.10
Konkrétní opatření

ThLic. Tomáš Kotrlý, Th.D.

Konkrétní opatření aplikují předložené teze novely zákona o pohřebnictví do změn jeho jednotlivých ustanovení. Lze je rozdělit podle míry regulace na nelegislativní (výkladové), legislativně technické a zcela nové, které mění systematiku celého zákona a související zákony.

A) Přehled ustanovení, která subjekty, jichž se týkají, zpravidla nerespektují. K efektivní nápravě by mohla dostačovat nelegislativní cesta, tj. zejména změna stanoviska MMR:

1. Obce

 1. § 19 odst. 2 ZPOH – obce provozují pohřebiště ve své samostatné působnosti, ačkoli se jedná o službu ve veřejném zájmu (viz § 16 odst. 1) a v řádu pohřebiště často omezují okruh pohřbívaných lidských pozůstatků nebo ukládaných zpopelněných ostatků (např. jen těch, kteří trvale bydleli v obci). Stejné podmínky pro sjednání nájmu hrobového místa pro všechny občany tak fakticky neumožňují.
 2. § 12 odst. 2 a 3 a § 17 odst. 2 a 3 ZPOH – zřizování ochranných pásem okolo krematorií a veřejných pohřebišť u stávajících staveb není kontrolováno.
 3. Provozovatel veřejného pohřebiště by měl umožnit provozovateli pohřební služby obstarat pohřeb tzv. "na klíč" a nebránit mu zejména ve výkopu hrobu (samozřejmě po předchozí domluvě a za podmínek stanovených v řádu pohřebiště).

2. MMR

 1. § 5 odst. 4 ZPOH – "Účelně" vynaložené náklady nejsou nejnižší náklady, ale náklady přímo související s převozem a pohřbením zemřelého, včetně přiměřeného zisku [srov. § 7 odst. 1 písm. d)]. Pojem účelnost vynaložených nákladů definuje § 2 písm. o) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole. MMR odmítá nad rámec zákona refundovat obcím účelně vynaložené náklady na pohřbení lidských pozůstatků do země a činí tak pouze u zemřelých cizinců. Nemajetný zůstavitel, na rozdíl od zůstavitele v rámci odúmrtě, nemá právo na pohřbení do země na náklady státu. Jedná se o odlišný neodůvodněný postup ve srovnání s Ministerstvem financí ve věci odúmrtě (srov. § 41 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb. o majetku ČR).
 2. § 5 odst. 4 ZPOH – Účelně vynaložené náklady v souladu s § 5 odst. 4 zákona o pohřebnictví na pohřbení mrtvě narozených dětí by měl nést stát, protože po mrtvě narozeném dítěti nejsou dědicové. MMR odmítá účelně vynaložené náklady na pohřbení mrtvě narozených dětí obcím refundovat z důvodu nepřidělení rodného čísla těmto dětem. Od 1. 1. 2015 je tento argument lichý, neboť vyhláška č. 192/2014 Sb. ukládá povinnost mrtvě narozeným dětem rodné číslo přidělit. Postup MMR je v rozporu se stanoviskem ochránce veřejných práv ze dne 7. 6. 2013 (spis 2645/2013/VOP/MH).
 3. § 5 odst. 4 ZPOH MMR by nemělo zjišťovat výši nepatrného majetku po zůstaviteli, aby mohlo snížit obcím nárok na náhradu o výši ceny takového majetku. Účelně vynaložené náklady na pohřeb by se obcím měly refundovat i v případě, že odmítly nabýt majetek nepatrné hodnoty, jehož vlastnictví by pro ně znamenalo z hlediska hospodárnosti reálnou finanční újmu, nikoli přínos.

B) Přehled ustanovení, které je třeba změnit nebo zrušit z důvodu odstranění problémů spojených s jejich aplikací. Jedná se buď o formulační upřesnění z důvodu již platných legislativních změn jiných právních předpisů, které se dosud do zákona o pohřebnictví nepromítly (napravení chyby) nebo zpřesnění ustanovení umožňujících doposud dvojí, či ne zcela přesný a jednoznačný výklad.

 1. § 2 ZPOH – upřesnit vymezení některých základních pojmů (pohřeb, lidské pozůstatky, pohřbení, exhumace, konečná rakev, transportní vak, vypravitel pohřbu, obstaravatel pohřbení, hrob, hrobka, výslovné rozhodnutí zemřelého o jeho pohřbu).
 2. § 3 odst. 3 ZPOH rozšířit povinnosti provozovatele neveřejného pohřebiště minimálně alespoň o evidenci hrobů dle § 21
 3. Pojem "krajská hygienická stanice" nahradit za pojem "orgán ochrany veřejného zdraví".
 4. Pojem "list o prohlídce mrtvého" nahradit za pojem "list o prohlídce zemřelého" [§ 7 odst. 1 písm. e), odst. 2 písm. a); § 11 písm. b); § 14 odst. 1; § 22 odst. 2)].
 5. V § 4 odst. 3 ZPOH – odstranit archaismus "(prosektura)" a umožnit bezplatně jiné osobě zajišťující pohřbení úpravu lidských pozůstatků ve vhodné místnosti včetně nezbytné hygienické očisty
 6. V § 4 odst. 4 ZPOH – slova "ústav sociální péče" nahradit slovy "zařízení sociálních služeb" [viz § 34 odst. 1 písm. c) až f) zákona č. 108/2006 Sb.].
 7. § 4 odst. 4 ZPOH– zrušit zákonné zmocnění k vydání obecně závazné vyhlášky obce – podle čl. 104 odst. 3 Ústavy ČR mohou zastupitelstva územních samosprávných celků v mezích své působnosti vydávat obecně závazné vyhlášky. Tímto ustanovením jsou obce zmocněny k (originární) normotvorbě, k níž již žádné další zákonné zmocnění nepotřebují (srov. nález sp. zn. Pl. ÚS 46/06).
 8. V § 4 odst. 4 ZPOH – za slovo "péče" doplnit "do doby sjednání pohřbení, nejdéle však" po dobu 48 hodin.
 9. § 5 odst. 4 ZPOH – stát může refundovat náklady na sociální pohřby prostřednictvím krajů, nikoli centrálně jako dosud.
 10. § 7 odst. 1 písm. a) bod 1.) ZPOH – zrušit.
 11. § 7 odst. 1 písm. d) ZPOH – soukromý lékař nehradí převoz na pitvu (§ 5 odst. 5), protože nejde o jeho zájem, ale o jeho povinnost ze zákona o zdravotních službách.
 12. § 7 odst. 2 písm. b) ZPOH – rozpor s § 115 TŘ, souhlas pouze státní zástupce.
 13. § 8 odst. 1 ZPOH – přesněji "vždy oblečené a uložené v konečné rakvi".
 14. § 9 odst. 1 ZPOH – obsah odkazu na zrušenou vyhlášku č. 102/1995 nahradit předpisem č. 341/2014, vyhláška o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.
 15. § 9 odst. 2 ZPOH – zrušit pro nadbytečnost. Podle nové vyhlášky o Listu o prohlídce zemřelého je lékař povinen v kolonce 13a uvést nebezpečnou nemoc a kontaktovat před přepravou těla orgán ochrany veřejného zdraví. Není vůbec jasné, jaký postih hrozí provozovateli pohřební služby, pokud tělo přepraví bez předchozího povolení, když lékař prohlížející nakažené tělo přepravu nařídí o své vůli (právě z důvodů ochrany veřejného zdraví).
 16. § 9 odst. 4 ZPOH – úmrtní list je vyžadován pouze směrem k nám, nutné rozšířit tuto povinnost i na zemřelé cizince u nás, kteří mají být repatriováni.
 17. § 12 odst. 1 – obsah odkazu č. 14 nahradit platným právním předpisem a odkazem na správnou část příslušného zákona tj. § 79 až § 81 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
 18. § 12 odst. 2 ZPOH – za slova "ochranné pásmo" vložit nový odkaz na § 83 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
 19. Oprávnění výzvy v § 14 odst. 2 písm. g) ZPOH rozšířit i na provozovatele pohřební služby a kodifikovat také její povinnost.
 20. § 17 odst. 1 ZPOH – za slova "územní rozhodnutí" vložit odkaz § 79 až § 81 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
 21. § 17 odst. 1 ZPOH – zrušit odkaz č. 17 na § 54 zákona č. 50/1976 Sb. (zrušený zákon) a prověřit, zda stavbu hrobky není nutné projednat podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu stavební zákon).
 22. § 17 odst. 2 ZPOH – za slova "ochranné pásmo" vložit odkaz na § 83 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
 23. § 14 odst. 2 ZPOH – absentuje povinnost zpopelňovat anatomicko-patologický odpad z nemocnic a není stanoveno, zda může provozovatel krematoria lidské pozůstatky nebo ostatky odmítnout převzít (na rozdíl od provozovatelů veřejných pohřebišť) bezdůvodně nebo například z důvodu kapacitního nebo administrativního (cizojazyčné doklady k zemřelému).
 24. § 18 odst. 1 ZPOH – opravit "zpopelněných lidských ostatků" nikoli "pozůstatků".
 25. § 19 odst. 2 písm. a) ZPOH – zrušit povinnost rakví z tvrdých dřev, které v některých hrobkách zpomalují mumifikaci těla zemřelého.
 26. § 20 odst. 4
Nahrávám...
Nahrávám...