dnes je 16.7.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1706

1.9.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.7.5.5.1
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1706

JUDr. Jarmila Gajdošíková

[Omezená úhrada dluhů]

Cena nabytého dědictví

Cenou nabytého dědictví má zákonodárce na mysli tu část obvyklé ceny aktiv, která připadne na jednoho konkrétního dědice podle dědické dohody, rozdělení pozůstalosti či potvrzení nabytí pozůstalosti. Celková obvyklá cena aktiv pozůstalosti se tedy rozdělí mezi dědice, čímž činí cenu nabytého dědictví každého jednotlivého dědice.

Z toho vyplývá také rozdíl mezi pozůstalostí a dědictvím; pozůstalostí je všechno jmění zůstavitele, které zanechal, a dědictvím je ta část pozůstalosti, jež na konkrétního dědice připadla.

Osoby pod zvláštní ochranou

Toto ustanovení doplňuje § 1703 až § 1705, které upravují odpovědnost dědiců za dluhy zůstavitele. Ustanovení podrobněji stanovuje, že osoba pod zvláštní ochranou, která výhradu soupisu neuplatnila, ale jejíž právo suploval soud z titulu pověření zákonem, profituje z účinků výhrady soupisu stejně, jako by výhradu soupisu uplatnila.

U osob neznámých nebo neznámého pobytu je situace jiná. Soud jim vyvěsí oznámení se lhůtou k přihlášení do řízení. Pokud se v dané lhůtě ohlásí, mají možnost vyjádřit se k výhradě soupisu. Je-li již soupis proveden, neopakuje se. Neohlásí-li se v dané lhůtě, pokračuje se v řízení bez jejich účasti a k jejich právu se nepřihlíží.

Práva věřitelů

Předchozí právní úprava znevýhodňovala věřitele, neboť ten měl omezené možnosti, jak se domoci svého práva. Naopak dědic nebyl nijak postižen, pokud by se snažil i úmyslně snížit míru své odpovědnosti k úhradě zůstavitelových dluhů. Dědic sice odpovídal za dluhy zůstavitele do výše aktiv, přičemž výše aktiv byla soudním komisařem zjišťována na základě informací účastníků řízení. Věřitel tak mohl být krácen.

Věřitel je účastníkem řízení pouze v případě odloučení pozůstalosti, tj. vyčlenění části pozůstalosti pro uspokojení práva věřitele, který toto navrhl. V ostatních případech věřitel účastníkem řízení není, proto se mu nedoručuje konečné usnesení ve věci.

Právo uplatnit výhradu soupisu

Právo vyhradit si soupis náleží každému dědici bez ohledu na dědický titul, podle kterého dědí. Dokonce ani zůstavitel nemůže v pořízení pro případ smrti dědici toto právo

Nahrávám...
Nahrávám...