dnes je 17.6.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1696

1.9.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.7.4.3
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1696

JUDr. Jarmila Gajdošíková

[Obsah dědické dohody]

Pozůstalost – známá pozůstalost

Známou pozůstalostí je míněn ten majetek zůstavitele, který vyjde najevo v průběhu řízení o pozůstalosti, tedy v tzv. původním řízení. Soud prvního stupně prostřednictvím soudního komisaře má povinnost na základě informací od účastníků řízení vyhledávat majetek zůstavitele a provádět šetření v evidencích, které jsou mu dostupné. Těmito evidencemi/seznamy jsou zejména: Centrální evidence závětí, Centrální evidence manželských smluv, evidence katastru nemovitostí, evidence bývalé kupónové privatizace, nyní základní evidence Centrálního depozitáře cenných papírů (EIBS), obchodní rejstřík, rejstřík ekonomických subjektů apod. V těchto souborech informací soudní komisař vyhledá výstupy a doplní jimi údaje získané od účastníků řízení.

Známou pozůstalostí je tedy majetek, který vyjde najevo v době trvání řízení o pozůstalosti do jeho pravomocného ukončení. Majetek vyšlý najevo později je taktéž součástí pozůstalosti, ale projednává se v novém řízení, které na původní řízení navazuje.

Soud prvního stupně prostřednictvím soudního komisaře je povinen rozhodnout o celé známé pozůstalosti. Nelze rozhodnout o části a zbylou část ponechat neprojednanou. V takovém případě by soud závažně pochybil.

Povaha dohody

Dědická dohoda je svou povahou smlouva dvoustranná či vícestranná v závislosti na počtu dědiců. Dědická dohoda musí pokrývat celou známou pozůstalost, nelze některou část pozůstalosti v dohodě opomenout. Dohoda tedy musí pojednat o všech aktivech, která jsou uvedena v soupisu, seznamu aktiv a pasiv či v souhlasném prohlášení dědiců nahrazujícím soupis. Zákon nestanoví povinnost uvádět v dohodě vypořádání pasiv, neboť tato mají zvláštní zákonný režim, jímž se odpovědnost za dluhy zůstavitele řídí. Dohoda dědiců o odpovědnosti za dluhy pozůstalosti je taktéž možná, ovšem působí pouze mezi nimi a práv věřitelů se nedotýká.

Obsah dohody

Dědicové se mohou dohodnout na tom, že jednotlivé části pozůstalosti nabudou do podílů, jejichž výši si sami určí, některé kusy nabudou do výlučného vlastnictví, mohou si stanovit výplaty v jimi určené výši a lhůtě. Dále si dědicové v dohodě mohou stanovit zřízení zástavního práva, užívacího práva, věcných a reálných břemen, služebnosti, výměnku, předkupního práva.

Dědická dohoda může de facto vypořádávat poměry dědiců z minulosti a může odrážet tzv. dorovnání jejich předchozích vztahů a vypořádání z minulosti.

Příklad

Dědicové uzavřeli následující dědickou dohodu:

Dcera zůstavitele Lenka Nosková, nar. 1. 1. 1979, bytem Praha 1, Růžová 2, která po poučení neuplatnila výhradu soupisu, z pozůstalosti nabývá přípojné vozidlo bez uvedení výr. značky, reg. zn. 04-AI-48, rok výroby 1977, vedené na jméno zůstavitele.

Dcera zůstavitele Marie Macková, nar. 1. 1. 1981, bytem Praha 1, Růžová 3, která po poučení neuplatnila výhradu soupisu, z pozůstalosti nabývá:

nemovitou věc, tj. pozemek parc. č. 111 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 1 – bydlení na pozemku parc. č. 111, část obce Libuš, spolu s veškerými součástmi a příslušenstvím, LV č. 111, k. ú. Libuš, obec Praha, Katastrální úřad pro Hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště

Nahrávám...
Nahrávám...