dnes je 17.6.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1686

1.9.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.7.2.3.3
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1686

JUDr. Jarmila Gajdošíková

[Náklady na pořízení soupisu]

Definice soupisu

Soupis pozůstalosti je novinkou v úpravě občanského zákoníku a jedná se o obnovený institut dědického práva. V předchozí právní úpravě bylo provedení soupisu majetku zůstavitele možné, nicméně nemělo zdaleka takové právní účinky jako soupis upravený stávajícím právem. Soupis majetku zůstavitele nyní slouží zejména k ochraně dědice, a to při stanovení jeho míry odpovědnosti za dluhy zůstavitele. Tedy navrhne-li dědic provedení soupisu (v jakékoli jeho formě), učiní tak pro sebe krok k ochraně svého majetku, jehož by se případné dluhy zůstavitele mohly "dotknout".

Pokud dědic výhradu soupisu řádně a včas neuplatní, odpovídá za veškeré zůstavitelovy dluhy bez ohledu na to, jaký majetek po zůstaviteli zdědil, tj. odpovídá za dluhy pozůstalosti neomezeně celým svým majetkem. Pokud dědic výhradu soupisu uplatní, dochází ke změně jeho odpovědnosti za dluhy pozůstalosti, a to tak, že jeho odpovědnost za dluhy pozůstalosti se minimalizuje na výši, která odpovídá výši nabytého dědictví.

Soupisem pozůstalosti se nesleduje jen zajištění ochrany dědiců a jejich právní jistota, ale i ochrana práv a zájmů dalších osob (zejména věřitelů zůstavitele). Proto jim má být umožněno, aby byly soupisu přítomny a vznášely dotazy nebo činily připomínky. Takové právo však nemůže být na újmu zájmu provést soupis bez průtahů. Proto může soud soupis nařídit i za nepřítomnosti těch, kdo se k soupisu nedostaví, ačkoli byli řádně obesláni, popřípadě kdo vůbec nemohou být řádně obesláni, protože nejsou známi nebo jsou neznámého pobytu, apod.

Náklady soupisu

S provedením soupisu pozůstalosti jsou spojeny náklady, které hradí dědic, který si soupis pozůstalosti vyhradil, a v případě více dědiců jdou poměrně k tíži těch, kteří si soupis vyhradili.

Náklady soupisu tvoří zejména odměna notáře, která je určena v § 14 vyhlášky č. 196/2001 Sb. (notářský tarif) tak, že notáři jako soudnímu komisaři náleží jako část odměny notáře jako soudního komisaře také odměna za provedení soupisu nebo jeho části prováděného na místě samém, která činí 1.000 Kč za každou započatou hodinu po dobu, po kterou se soupis na místě samém prováděl. Dále budou notáři náležet výlohy spojené s provedením soupisu, dopravné na místo samé, hotové výdaje apod. Je zřejmé, že náklad na provedení soupisu není malý, zejména s ohledem na to, jakým způsobem má být soupis proveden. Notář je povinen přesně a podrobně sepsat majetek, který náleží do pozůstalosti, jednoznačně jej označit a specifikovat. Cílem je dosáhnout takového soupisu, který v budoucnu nebude napadnutelný z hlediska neúplnosti či podstatné odchylnosti od reálného

Nahrávám...
Nahrávám...