dnes je 15.4.2024

Input:

K největší kauzám v pohřebnictví v ČR a v USA na začátku 21. století

2.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

14
K největší kauzám v pohřebnictví v ČR a v USA na začátku 21. století

ThLic. Tomáš Kotrlý, ThD.

Podnikateli K. H. letos uplyne tříletá překážka v provozování pohřební služby a od 15. listopadu 2019 může znovu požádat o udělení koncese. Podle § 6 odst. 2 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pohřebnictví), je totiž způsobilý, a pokud by krajská hygienická stanice vydala kladné stanovisko, živnostenský úřad by neměl důvod k zamítnutí jeho žádosti. Podívejme se podrobně na důvody, proč tento podnikatel nesměl v pohřebnictví několik let podnikat, a porovnejme tuto jedinou sankci, která mu byla obecním živnostenským úřadem udělena, s trestem odnětí svobody na 14 let, kterým byl v trestním řízení v USA potrestán americký jednatel pohřební služby.

Případ pohřební služby z Horažďovic

V osmiminutové reportáži TV Prima ze dne 29. 1. 2017 (minuta 10:09–18:10, viz http://play.iprima.cz/ocima-josefa-klimy/ocima-josefa-klimy-2017-4) vystupuje pan K. H., jeho žena, svědkové – jeho bývalí zaměstnanci, místostarostka města Horažďovice Hana Kalná a další. Škoda, že reportér Josef Klíma během pořadu nezmínil, že podnět na podnikající osobu pana K. H., IČO 74173685, podalo Obecnímu živnostenskému úřadu ve Strakonicích (dále jen "ŽÚ") Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) dne 15. dubna 2016. Tedy nikoli zapsané spolky sdružující podnikatele v pohřebnictví honosící se etickými kodexy, nýbrž stát. Podnět MMR byl podán z důvodu velmi závažného podezření, že minimálně od 7. ledna 2016 do 17. března 2016 na veřejném pohřebišti v Horažďovicích v budově městské obřadní síně a zároveň v provozovně pohřební služby K. H. došlo k hrubému bezprecedentnímu porušení podmínek stanovených zákonem o pohřebnictví, a to s návrhem na zrušení živnostenského oprávnění k provozování živnosti s předmětem podnikání "Provozování pohřební služby" podle § 58 odst. 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "živnostenský zákon"). Co bylo podstatou ohavného úmyslného činu, který neměl v českém pohřebnictví do té doby obdoby?

První velmi závažná stížnost na podnikatele byla zaznamenána Policií ČR a starostou města Horažďovice až dne 16. března 2016, kteří přijali anonymní upozornění, že v provozovně pohřební služby podnikatele K. H. se nedůstojně nakládá s desítkami mrtvých lidských těl určených ke zpopelnění. Hned následující den se mrtvá těla ve své nahotě ukázala při terénním kontrolním šetření v provozovně Šumavská 938, Horažďovice, v areálu veřejného pohřebiště, v součinnosti jak s Policií ČR a pracovníky Městského úřadu Horažďovice, tak s obecním živnostenským úřadem v Horažďovicích, a dále za přítomnosti podnikatele K. H. a jeho dvou zaměstnanců.

Tehdy Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje (KHSPK) vydala rozhodnutí čj. KHSPL 6235/2016, kterým nařídila K. H., provozovateli pohřebního ústavu na adrese Šumavská 938, Horažďovice, v souvislosti s nebezpečím vzniku epidemie přenosných onemocnění, v termínu bezprostředně od doručení rozhodnutí nejpozději do 18. března 2016 do 13 hodin, zabezpečit uložení, nakládání a manipulaci s lidskými ostatky v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména v souladu s ustanoveními zákona o pohřebnictví u 21 zesnulých, kteří se v době vydání rozhodnutí nacházeli v provozovně pohřebního ústavu, a zároveň provést ohniskovou dezinfekci celé provozovny spočívající v úklidu všech prostor, dezinfekci prostředkem s virucidními účinky.

Důvodem pro toto rozhodnutí byla absence odpovídajících podmínek pro přechodné uložení mrtvých lidských těl. Z těchto důvodů hrozilo propuknutí epidemie infekčního onemocnění podle povahy příčiny úmrtí zemřelých. Šíření přenosu nákazy mohly znásobit rovněž nevyhovující hygienické podmínky, kdy v provozovně netekla voda a zaměstnanci se neměli kde mýt ani nemohli udržovat čistotu prostor. Nebezpečí vzniku epidemie bylo alarmující. K zabránění možného přenosu nákazy bylo třeba zajistit bezpečné nakládání a manipulaci s těly zemřelých. Nedodržením výše uvedených opatření mohlo dojít k ohrožení zdraví širšího okruhu obyvatel. Proto bylo rozhodnuto o mimořádném opatření podle § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Toto rozhodnutí bylo zrušeno 21. března 2016, kdy podnikatel K. H. provedl opatření nařízená výše uvedeným rozhodnutím a nebezpečí vzniku epidemie již nehrozilo.

K. H. ukládal těla zemřelých osob, jejichž počet za průběžné změny dosáhl ke dni 17. března 2016 v 9.00 hodin počtu 21 osob, za podmínek, které nebyly v souladu nejen se zákonem o pohřebnictví, ale ani s občanským zákoníkem. Lidské pozůstatky byly v době ohledání místa činu skladovány v počtu 8 těl při teplotách 2,5 °C v lednici a zbývajících 13 lidských pozůstatků bylo skladováno v teplotách mezi 7,5–11,5 °C v dalších prostorách, čímž podnikatel nedodržel podmínky pro ukládání lidských pozůstatků podle § 7 odst. 1 písm. f) zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví. Těla zjevně vykazovala výrazné známky hniloby. Jedenadvacet zemřelých bylo uloženo pouze v 5 rakvích; po dvou tělech současně ve třech rakvích, dvě těla měla svoji rakev, přičemž zbývajících 13 těl bylo rozloženo v prostorách pohřební služby mimo lednice, včetně skladu rakví, katafalku a hlavní chodby. Lidské pozůstatky byly v prostoru budovy smuteční síně v Horažďovicích uložené po dobu od 71 dnů do 14 dnů, od převzetí poslední zemřelé osoby uběhly čtyři dny. Dále bylo zjištěno, že jedna urna byla vydána pozůstalým, přestože ostatky zemřelé byly stále uloženy v prostorách pohřební služby.

Ze spisového materiálu Policie ČR dále vyplývalo, že 20 zemřelých osob bylo v provozovně déle než 1 týden od data úmrtí (tyto osoby zemřely v rozmezí od 7. 1. 2016 do 4. 3. 2016). Těchto 20 těl mělo být uloženo v chladicím zařízení zajišťujícím trvalé udržení teploty nižší než -10 °C, které však nikdy nebylo v provozovně k dispozici. Tímto jednáním byly závažným způsobem porušeny podmínky provozování pohřební služby podle zákona o pohřebnictví, neboť všech 20 těl zemřelých nemělo být v provozovně vůbec uloženo. Tato situace znamenala nejenom porušení zákona o pohřebnictví, ale zároveň byla alarmujícím porušením etických a mravních zásad běžných a očekávatelných pro normální provozování pohřební služby.

Pro provozování živnosti měl podnikatel zřízeny provozovny: Na Ostrově 1415, Strakonice, a nám. Svobody 146, Volyně (zahájení činnosti v této provozovně bylo oznámeno živnostenskému úřadu až dodatečně 8. 4. 2016) – jednalo se pouze o kanceláře sloužící k vyřizování zakázek, a dále provozovnu Šumavská 938, Horažďovice, jejíž součástí byla smuteční síň a prostory určené pro ukládání lidských pozůstatků do doby pohřbení. V provozovně Na Ostrově 1415, Strakonice, nebyl v době zahájení kontroly podnikatel K. H. osobně přítomen. Přítomna byla paní V. K., která uvedla, že je v provozovně pouze výjimečně, a to z důvodu nepřítomnosti osoby odpovědné za provoz – paní S. H., manželky podnikatele, která musela odjet. Dále uvedla, že nemá s podnikatelem uzavřen žádný pracovněprávní vztah (pracovní smlouvu, dohodu o provedení práce ani dohodu o pracovní činnosti), což později do protokolu ze dne 8. 4. 2016 potvrdil i podnikatel K. H.

Dne 17. března 2016 obdržel ŽÚ usnesení čj. KHSPL/6066/21/2016, ze dne 15. března 2016, vystavené KHSPK, které bylo ŽÚ postoupeno podle § 12 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, nazvané "Žádost o kontrolu hygienických limitů v oblasti pohřebnictví" – provozovna Horažďovice. Důvodem byl podnět zaslaný městem Horažďovice – odborem investic, rozvoje a majetku města, Mírové náměstí 1, Horažďovice, čj. MH/04088/2016, ze dne 11. 3. 2016, kterým na základě opakovaných stížností občanů žádá o provedení plnění hygienických limitů v oblasti pohřebnictví, zejména podmínek ukládání lidských pozůstatků do doby pohřbení a kontrolu lhůty od zjištění úmrtí prohlížejícím lékařem do doby pohřbení podle zákona o pohřebnictví. V odůvodnění KHSPK uvedla, že ve smyslu § 82 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nemá zmocnění ke kontrole podmínek, za kterých byla vydána koncese k provozování pohřební služby podle § 6 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, ani ke kontrole podmínek ukládání lidských pozůstatků do doby pohřbení podle téhož zákona, neboť k předmětné koncesi vyjádření podle § 6 odst. 4 zákona o pohřebnictví nevydávala – místně příslušným byla Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje (KHSJK).

Nájemní smlouva na provozovnu Šumavská 938, Horažďovice, ve které byl tento měsíce trvající čin zneuctění mrtvých lidských těl uskutečněn, byla ukončena k 31. březnu 2016. Tohoto dne podnikatel ukončil činnost "Provozování pohřební služby" v provozovně Šumavská 938, Horažďovice, a přerušil provozování této živnosti na dobu od 8. dubna 2016 do 31. prosince 2016. Protože obecnímu živnostenskému úřadu nebyly předloženy všechny požadované doklady (nájemní smlouvy na provozovny nám. Svobody 146, Volyně, Na Ostrově 1415, Strakonice, pracovní smlouvy zaměstnanců včetně přehledů pro okresní správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu, daňové doklady – faktury vystavené na základě výše uvedených smluv, výdajové doklady, smlouva o pronájmu provozovny včetně chladicího zařízení a doklad o způsobilosti této provozovny), bylo dohodnuto, že kontrola bude pokračovat 14. dubna 2016.

Protože živnostenský úřad chtěl v rámci kontroly podnikatele projednat i důvodné podezření, že nejsou dodržovány podmínky stanovené pro provozování pohřební služby podle zákona o pohřebnictví, požádal dne 1. 4. 2016 o součinnost Policii ČR – Obvodní oddělení Horažďovice o poskytnutí protokolu o ohledání místa činu ze dne 17. 3. 2016, pořízeného v provozovně Šumavská 938, Horažďovice. V odpovědi bylo dne 4. dubna 2016 sděleno, že v souladu s § 65 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) bohužel není možno požadovaný dokument živnostenskému úřadu poskytnout, neboť není účastníkem trestního řízení, kdy by se na něj vztahovalo právo nahlížet do spisu.

Dne 7. dubna 2016 byla Policií ČR – Obvodním oddělením Horažďovice, čj. KRPP-44148-29/TČ-2016-030411, ze dne 5. dubna 2016, věc odevzdána k projednání přestupku a k projednání správního deliktu ŽÚ s odůvodněním, že provedeným šetřením nebyly zjištěny skutečnosti, které by opravňovaly zahájení trestního stíhání konkrétní osoby. Podle tohoto závěru Policie ČR jednání provozovatele pohřební služby K. H. nenaplnilo skutkovou podstatu přečinu hanobení lidských ostatků podle § 359 odst. 2 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ani jiného trestného činu, ale bylo shledáno důvodné podezření, že se dopustil přestupku podle zákona o pohřebnictví, protože svým jednáním a organizačním řízením provozovny pohřební služby nezajistil dostatek materiálního zabezpečení a potřebných provozních podmínek a způsobil zacházení s lidskými pozůstatky způsobem dotýkajícím se důstojnosti zemřelého nebo mravního cítění pozůstalých a veřejnosti. Policie pokračovala dále jen v samostatném prověřování událostí zaměřených na předání urny se zpopelněnými ostatky S. Š., přestože tělo zemřelé leželo stále v provozovně pohřební služby. Záměna uren byla zjištěna ve dvou případech.

K uvedenému materiálu zaslanému Policií ČR pro ŽÚ přestupce K. H. uvedl, že za situaci, která vznikla, mohou jeho zaměstnanci a on o tomto stavu nevěděl. Z tohoto důvodu také se zaměstnanci již pracovní poměr ukončil.

Dne 19. dubna 2016 byla ŽÚ doručena stížnost H. M., která se týkala pohřební služby K. H. a jeho postupu ve věci pohřbu jejích rodičů V. K. (zemř. 23. února 2016) a L. K. (zemř. 9. února 2016). Stěžovatelka uvedla, že při vyřizování obou pohřbů v provozovně Na Ostrově 1415, Strakonice, byla přítomna paní B., která neměla k dispozici ceník služeb (podle jejího vysvětlení se ceník nachází v provozovně v Horažďovicích), neporadila si ani s tvorbou parte. Při prvním pohřbu bylo zjištěno uložení v jiné rakvi než objednané, pohřbu nebyl přítomen žádný organizátor z pohřební služby, i když o tuto službu výslovně se svojí sestrou žádaly a byla jim přislíbena a dokonce vyfakturována. Nepřítomnost organizátora způsobila dezorientovanost pozůstalých ohledně průběhu pohřbu a narušila důstojnost pohřbu a pietu. Záměna rakve jim byla vysvětlena s tím, že objednaná rakev nebyla skladem, a vzali, co bylo. Při druhém pohřbu došlo opět k záměně rakví, opět nebyl přítomen žádný organizátor a jen díky vlastnímu zorganizování proběhl obřad důstojně a bez organizačních lapsů. Paní H. M. dále uvedla, že oba rodiče byli zpopelněni v jeden den 3. 3. 2016, tedy 23. a 9. den od úmrtí. V případě fakturace došlo k vyúčtování položek za služby, které nebyly poskytnuty. Vzhledem k tomu, že paní H. M. a její sestra nebyly předem obeznámeny s ceníkem služeb, nevěděly, co přesně která položka znamená. Vypravitelky pohřbu postrádaly řádné označení provozovatele pohřební služby a obě faktury měly datum vystavení shodné – 22. února 2016, což je den, kdy zemřelá V. K. ještě žila.

Dne 3. května 2016 bylo oznámení o přestupku postoupeno usnesením čj. MUST/021848/2016/OŽÚ/kla Městskému úřadu Horažďovice coby orgánu věcně a místně příslušnému k projednání přestupku fyzické osoby podle zákona o pohřebnictví. Odpovědná fyzická osoba byla v tomto případě zároveň osobou podnikající, takže se ustanovení zákona o pohřebnictví o přestupcích nepoužilo (max. pokuta byla před novelou zákona o pohřebnictví stanovena na 70 000 Kč, a to pouze pro fyzické osoby). Podezřelé fyzické osobě K. H. již nehrozilo trestní stíhání pro podezření na hanobení lidských ostatků, tudíž v roli provozovatele pohřební služby mohl být potrestán jen podle správního práva.

Správní řízení bylo ŽÚ zahájeno 6. června 2016, a to doručením do datové schránky advokátní kanceláře BROŽ & SOKOL & NOVÁK s.r.o. – Mgr. Kateřině Zagorové, která byla pověřena k zastupování K. H. na základě substituční plné moci ze dne 14. dubna 2016. Mimo jiné Mgr. Kateřina Zagorová ve svém prvním vyjádření namítla, že s podnikatelem je vedeno trestní řízení, které nebylo dosud ukončeno ani nebylo nikomu sděleno obvinění, a potrestání podle § 58 odst. 3 zákona č. 455/1991 Sb. by porušilo zásadu non bis in idem, tzn. zásadu zákazu dvojího postihu za jeden skutek. Dále podle ní rozmístili zemřelá těla v provozovně zaměstnanci. Obecní živnostenský úřad uvedl, že pokud zemřelá těla rozmístili v provozovně zaměstnanci (sami nebo na příkaz podnikatele), musel o tom podnikatel vědět, neboť byl denně v provozovně přítomen a v těchto prostorách se pohyboval. Přítomen byl dokonce i v den šetření na místě samém. To, že byla těla v provozovně umístěna po uplynutí týdenní lhůty, nebyla uložena v konečných rakvích, které si pozůstalí objednali, nebyla řádně oblečena a upravena, je projevem nezvládnutí organizačních záležitostí ze strany podnikatele. Důvodem pro tento stav byl buďto nedostatek finančních prostředků nebo nedbalost podnikatele. Povinnosti zaměstnanců by měly být upraveny vnitřní směrnicí nebo v pracovní smlouvě a v případě porušování těchto povinností měl podnikatel možnost vyvodit případné sankce. Pokud podnikatel denně vyřizoval organizační záležitosti v provozovně, musel vědět, kolik těl a jak dlouhou dobu je uloženo v rozporu s § 7 odst. 1 písm. f) zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, a musel o protiprávním jednání vědět a být si vědom, co může takovýmto jednáním způsobit. Podle § 2 zákona č. 455/1991 Sb. je živností soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. Podnikatel je povinen zajistit takové podmínky, které by umožňovaly řádné provozování živnosti a zvláště u živnosti, jakou je provozování pohřební služby.

Dne 30. června 2016 obdržel ŽÚ vyjádření Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje (KHSJK), čj. KHSJC 15196/2016/HOK.RED, ze dne 29. června 2016, ve kterém uvedla své stanovisko k dotazu ŽÚ ze dne 8. června 2016 o sdělení důvodu, pro který tato krajská hygienická stanice nepodala návrh na zrušení živnostenského oprávnění k provozování pohřební služby podnikatele K. H. KHSJK uvedla, že orgány veřejného zdraví nemají zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, a ani zákonem o pohřebnictví svěřenou kontrolní ani sankční pravomoc a jejich návrh na zrušení živnostenského oprávnění podle § 58 odst. 2 zákona č. 455/1991 Sb. by za současné právní úpravy byl v rozporu se zákonem a jako takový by nemohl být zákonným podkladem pro rozhodnutí v řízení vedeném živnostenským úřadem. KHSJK dále uvedla, že rozhodnutí o udělení koncese vydané ŽÚ čj. OŽÚ/K/556/05 ze dne 4. listopadu 2005 nestanovilo žádné podmínky pro provozování živnosti. K tomuto uvedlo, že podle § 27 odst. 3 živnostenského zákona: "... živnostenský úřad stanoví nebo změní podmínky provozování živnosti na základě tohoto zákona anebo na základě zvláštních právních předpisů." Do rozhodnutí o udělení koncese se tedy podmínky duplicitně neuvádějí, neboť povinnosti jsou stanoveny přímo právními předpisy.

Díky novele zákona o pohřebnictví účinné od 1. září 2017 by dnes již krajská hygienická stanice jako orgán dozoru a kontroly nad provozovateli pohřebních služeb podle zákona o pohřebnictví směla postupovat v souladu s § 58 odst. 2 živnostenského zákona. Navíc smí vydat podmínky pro provozování pohřební služby nad rámec zákona o pohřebnictví podle místních zvyklostí a podmínek.

V rozhodnutí obecního živnostenského úřadu, čj. MUST/037693/2016/OŽÚ/obs, sp. značka SZ MUST/028288/2016, příslušného podle § 2 odst. 1 zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů, nakonec bylo uvedeno, že protiprávního jednání se dopustil K. H., který měl právo provozovat živnost koncesovanou "Provozování pohřební služby" od 4. listopadu 2005, tím, že

  • "v rozporu s § 7 odst. 1 písm. f) zákona č. 256/2001 Sb. ukládal lidské pozůstatky mimo chladicí zařízení, příp. je ukládal v chladicím zařízení, které nezajišťovalo trvalé udržení teploty v rozmezí 0 °C až +2 °C, resp. v případech, kdy lhůta od zjištění úmrtí prohlížejícím lékařem do pohřbení přesáhla 1 týden, neukládal lidské pozůstatky v mrazicím zařízení zajišťujícím trvalé udržení teploty nižší než
    -10 °C, neboť tímto zařízením ani nedisponoval,

  • v rozporu s požadavky § 7 odst. 1 písm. a) dlouhodobě neměl vždy k dispozici potřebný počet vozidel a transportních rakví či vaků,

  • v rozporu s § 7 odst. 1 písm. c) se nezdržel ve styku s pozůstalými chování nešetrného k jejich citům, a to tím, že nezachovával pietu a hrubě se dotýkal důstojnosti zemřelých těl,

  • v rozporu s § 8 odst. 1 nezajistil, aby lidské pozůstatky při převozech na místo pohřbení nebo vystavení byly vždy oblečené uloženy do konečné rakve."

Porušení zákona o pohřebnictví se K. H. dopustil podle mého názoru také tím, že chladicí zařízení k ukládání lidských pozůstatků do doby pohřbení kapacitně neodpovídalo průměrné třídenní potřebě, minimálně však se třemi místy, a po převzetí lidských pozůstatků nepostupoval podle pokynů uvedených na listě o prohlídce zemřelého. Podle evropských požadavků na pohřební služby (byť má technická norma ČSN EN 15017 jen doporučující charakter), by měl zemřelý mít zavřená ústa a oči, měl by být uložen v rakvi, je-li to možné, rovně a měl by být řádně oblečen a upraven podle přání pozůstalých. Z fotodokumentace je zřejmé, že většina zemřelých osob nejenže nebyla uložena v rakvi nebo byla uložena dvě těla v jedné rakvi, ale nebyla ani řádně upravena a ustrojena, což je projevem neúcty k zemřelému i pozůstalým a porušením etických pravidel a úcty k vyznáním a zvykům rodin. Z předložené fotodokumentace a skutečností získaných při ohledání místa činu je zřejmé, že byly porušeny platné právní předpisy a pravidla týkající se této profese. Podle výpovědi dvou zaměstnanců, kteří byli v době zjištění přítomni v provozovně, tato situace byla způsobena nedostatkem materiálního a finančního zajištění podnikatele a z jejich strany byl podnikatel na špatný stav v provozovně opakovaně upozorňován.

Dne 14. listopadu 2016 nabylo právní moci výše citované rozhodnutí živnostenského úřadu o zrušení živnostenského oprávnění K. H. poté, co odvolací orgán rozhodnutí obecního živnostenského úřadu potvrdil. V průběhu odvolacího řízení došlo k ukončení zastupování K. H. advokátní kanceláří Brož & Sokol & Novák. Na jednání, ke kterému byl podnikatel vyzván odvolacím orgánem, se nikdo nedostavil. Jmenovaný tímto nemůže podnikat v předmětu podnikání "Provozování pohřební služby" a nemůže vykonávat ani funkci odpovědného zástupce. Správní řízení bylo provázeno obstrukcemi ze strany podnikatele.

Na doplnění je nutno uvést, že na K. H. byl podán insolvenční návrh a z listin přihlášených věřitelů je patrné, že vážné finanční problémy pohřební služby K. H. byly dlouhodobé (viz https://isir.justice.cz/isir/ueu/evidence_upadcu_detail.do?id=761AD711153E4BCA8870F13AB871E836). Finanční potíže řešil živnostník na úkor klientů, kteří si pohřební služby u něj objednali a řádně zaplatili. Do insolvenčního řízení manželů přihlásili věřitelé pohledávky v celkové výši 5 600 000 Kč. Jmenovaný je v současné době zaměstnán u bezpečnostní agentury, jeho nemovitost je v insolvenčním řízení na prodej. V průběhu insolvenčního řízení může podnikatel činit úkony související se vznikem, změnou či zrušením živnostenského oprávnění jen s písemným souhlasem insolvenčního správce, proto věřím, že podnikatel žádost o koncesi ke konci roku 2019 nepodá.

Dokud rozhodnutí o zrušení oprávnění nebylo pravomocné, měl K. H. živnost přerušenou. Proti rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění nebyla podána žaloba ke správnímu soudu. K soudu byla podána pouze žaloba, kterou K. H. napadl dohodu o ukončení nájemní smlouvy na prostory smuteční síně a hřbitova v Horažďovicích, neboť byl při jejím podpisu údajně indisponován.

V roce 2018

Nahrávám...
Nahrávám...