dnes je 23.4.2024

Input:

Co přináší zákon o pohřebnictví pro obce

24.11.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8
Co přináší zákon o pohřebnictví pro obce

Mgr. Miroslava Sobková

Pro obce znamená nová úprava zákona o pohřebnictví úpravu vedení či vytvoření několika nových evidencí v oblasti provozování veřejného pohřebiště. Evidence související s provozováním pohřebiště musí být vedena ve formě svázané knihy, postačí však, pokud je evidence vedena elektronicky, evidenci vytisknout a svázat. Vzhledem k tomu, že se v evidenci vede jméno, popřípadě jména, příjmení, adresa místa trvalého pobytu a datum narození nájemce hrobového místa, jde-li o fyzickou osobu, nebo obchodní jméno, nebo obchodní firma, sídlo a identifikační číslo osoby nájemce hrobového místa, jde-li o právnickou osobu, bude se na tyto údaje od 25. 5. 2018 vztahovat nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů.

Tzv. sociální pohřby jsou řešeny neuspokojivě a velmi složitě. Nově budou obce projednávat přestupky fyzických osob v oblasti pohřebnictví v přestupkovém řízení. V této souvislosti je důležité upozornit na skutečnost, že od 1. července 2017 nabyl účinnosti zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, a zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích. Uvedené zákony nahrazují zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s nimi je nutné řízení o přestupcích vést.

V případě pohřbení mrtvě narozeného dítěte lze dostat pohřebné

Od roku 2012 může vypravitel pohřbu žádat dávku státní sociální podpory i na náklady mrtvě narozeného dítěte, pokud o něj oprávněné osoby požádají do 1 roku od jeho pohřbení. Taxativní částka pohřebného za pohřbení mrtvorozeného dítěte ve výši 5 000 Kč zpravidla pokrývá většinu nákladů účtovaných pohřební službou.

Pokud pohřbení nikdo nezajistil, smí pohřbívat i obec ve své samostatné působnosti, avšak dobrovolně a bez nároku na pohřebné nebo na refundaci v rámci sociálního pohřbu.

Jak bude obec postupovat v případě sociálního pohřbu

"Nesjedná-li ve lhůtě 96 hodin od oznámení úmrtí pohřbení těla zemřelého žádný vypravitel pohřbu ani žádný poskytovatel zdravotních služeb nebo univerzitní vysoká škola, která provádí anatomické pitvy, neprojeví zájem o využití těla zemřelého pro potřeby lékařské vědy a výzkumu nebo k výukovým účelům, nebo nebyla-li zjištěna totožnost mrtvého do 1 týdne od zjištění úmrtí, zajistí pohřbení slušným způsobem podle místních zvyklostí obec, na jejímž území k úmrtí došlo nebo bylo tělo zemřelého nalezeno, případně vyloženo z dopravního prostředku." Tolik účinné znění zákona o pohřebnictví.

Při zajištění pohřbení obcí se tedy předpokládá, že osoby oprávněné rozhodnout o pohřbu, tj. osoby uvedené v § 114 odst. 1 zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále "NOZ"), ve kterém se vymezuje posloupnost osob povolaných k rozhodování. V první řadě jsou zmíněni přítomný manžel, rodiče – to platí i pro zletilou osobu nebo jiné osoby blízké. Podpůrně vůči manželu, rodičům či jiné osobě blízké

Nahrávám...
Nahrávám...