dnes je 22.6.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1687

1.9.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.7.2.3.4
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1687

JUDr. Jarmila Gajdošíková

[Seznam pozůstalostního majetku]

Vypracování seznamu pozůstalostního majetku

Seznam pozůstalostního majetku je institutem, který je svěřen správci pozůstalosti. Je-li v řízení jmenován či ustanoven správce pozůstalosti (z vůle zůstavitele pořízením pro případ smrti, či soudem na základě rozhodnutí), pak tento správce pozůstalosti smí se souhlasem dědiců navrhnout soudu, aby namísto soupisu vyhotovil tzv. seznam pozůstalostního majetku, kterým se soupis nahradí. Dokonce lze učinit to, že soud na návrh dědiců ustanoví správce pozůstalosti za účelem vypracování takového seznamu pozůstalostního majetku. Tato varianta pravděpodobně bude méně častá.

Správci pozůstalosti náleží odměna v souladu s notářským řádem, proto lze důvodně předpokládat, že ustanovení správce pouze za účelem sestavení seznamu pozůstalostního majetku dědicové preferovat nebudou a v rámci šetření vlastních finančních prostředků budou obdobné jednání uskutečňovat sami.

Náležitosti seznamu o pozůstalostním majetku nejsou zákonem popsány. Předpokládáme, že má-li seznam pozůstalostního majetku vyhotovený správcem pozůstalosti plnit účel soupisu, měl by obsahovat minimální náležitosti soupisu tak, aby byl určitý a aby v budoucnu nemohlo dojít ke zpochybnění jeho platnosti například věřiteli ve smyslu, že se seznam o pozůstalostním majetku od reálného stavu pozůstalosti odlišuje v rozsahu nikoli nepodstatném. Vzhledem k tomu, že správcem pozůstalosti bude ustanovena zpravidla osoba, která má se správou majetku zkušenosti, nebude pro ni složité rozlišit, jaká odchylka by způsobila podstatné a nepodstatné odlišení se od reálného stavu. Výkladová stanoviska k této míře dosud nejsou dostupná, s největší pravděpodobností je popíše judikatura.

Společné prohlášení dědiců o pozůstalostním majetku

Společné prohlášení dědiců o pozůstalostním majetku je dalším nástrojem nahrazení soupisu pozůstalostního majetku v řízení o pozůstalosti.

Podmínky pro použití tohoto institutu jsou následující:

  1. Dědicové musejí být ve shodě. Souhlasné prohlášení o pozůstalostním majetku nebude možné mezi dědici, kteří nejsou schopni dojít ke shodě o rozsahu pozůstalostního majetku či o jeho ceně.
  2. Dědicové, kteří chtějí uplatnit výhradu soupisu, se shodnou na nahrazení soupisu souhlasným prohlášením dědiců o pozůstalostním majetku.
  3. Dědicové, kteří uplatnili výhradu soupisu, nahrazení soudu navrhnou a prohlásí, že podle jejich znalostí a vědomostí se jedná o
Nahrávám...
Nahrávám...