dnes je 21.6.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1537

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.2.2.2.3.1
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1537

JUDr. Jarmila Gajdošíková

[Pořízení pro případ smrti projevem vůle formou veřejné listiny]

Toto ustanovení se dočkalo novelizace s účinností od 28. 2. 2017. Jeho předchozí znění obsahovalo druhou větu, tj. "... pořizuje-li závěť v této formě osoba nevidomá nebo osoba se smyslovým postižením, která nemůže číst nebo psát, použije se § 1535 obdobně". Vzhledem k tomu, že druhá věta ustanovení byla duplicitní, když totéž ujednání vyplývá z § 1535, byla na základě technické novely č. 460/2016 Sb. vypuštěna.

Veřejnou listinou je listina vydaná orgánem veřejné moci v mezích jeho pravomoci nebo listina, která je za veřejnou listinu prohlášena zákonem, splňuje-li zákonem dané náležitosti. Ustanovení § 3026 výslovně uvádí, co je za veřejnou listinu považováno, s ohledem na tuto problematiku se jedná o notářský zápis a formy tzv. privilegované závěti sepsané v souladu s § 1543 až § 1545.

Tzv. privilegovaná pořízení pro případ smrti jsou taková, která vznikají za výjimečných (ojedinělých okolností). Podle § 1543 je-li důvodná obava, že by zůstavitel zemřel dříve, než by mohl pořídit závěť ve formě veřejné listiny, může zaznamenat jeho poslední vůli starosta obce, na jejímž území se zůstavitel nalézá, za přítomnosti dvou svědků. Za týchž podmínek může zaznamenat zůstavitelovu poslední vůli i ten, kdo je podle jiného právního předpisu oprávněn vykonávat pravomoci starosty. V první větě zákonodárce hovoří o závěti, v druhé již o poslední vůli zůstavitele. Výkladová praxe se přiklání spíše k tomu, že půjde obecně o

Nahrávám...
Nahrávám...