dnes je 15.4.2024

Input:

Terramace aneb komerční kompostování mrtvol (I. část)

1.3.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

45
Terramace aneb komerční kompostování mrtvol (I. část)

Tomáš Kotrlý

1. Úvod

Autor tohoto textu předkládá čtenářům analýzu prvních dvou evropských vědeckých článků k procesu kompostování mrtvých lidských těl. Tato soudně lékařská stanoviska ke konkrétní komerční terramaci v Šlesvicku-Holštýnsku byla vytvořena dvěma odlišnými, navzájem si oponujícími, skupinami německých vědců. V průběhu dvou uplynulých let došly k různým, protiřečícím si či mimoběžným závěrům. Přitom se nemohou opřít o jiné evropské výzkumy v této zcela novátorské nabídce pohřebních služeb. Jsme svědky počínající polarizace názorů lidí zajímajících se o nové trendy pohřebnictví podobně jako před více než sto padesáti lety, kdy se v Evropě začalo s výstavbou prvních kremačních pecí.

V souvislosti se zamýšlenou expanzí pohřbívání formou terramace je zajímavé, že německý provozovatel pohřební služby Circulum Vitae GmbH prostřednictvím start-upu Meine Erde objednal vědecký výzkum až poté, co ten první, mnohem skromnější, byl k této komerční formě terramace odmítavý. Skupina tří německých soudních lékařů se společností Circulum Vitae GmbH nejenže na svém výzkumu nespolupracovala, ale terramace obecně, provozovaná kýmkoli, pro ně ani na okamžik nebyla pohřbíváním.

Pohřební ústav tvrdí, že na průběh druhého, na ten první nenavazujícího výzkumu neměl žádný vliv, a to ani na obsah analýz, na jejich výsledky, ani na prezentaci, se kterou vás do hloubky seznámím v druhé části článku. Nyní se zaměřím na internetové stránky projektu Meine Erde, jak prezentuje sám sebe. V první části textu představím také jeho první publikovanou kritiku v časopise Archiv für Kriminologie (2022).

2. Průkopníci ze start-upu Meine Erde

Pablo Metz a Max Hüsch, dva mladí berlínští podnikatelé, založili start-up s názvem Meine Erde (Moje země), který je obchodní značkou pohřební služby Circulum Vitae GmbH. První pohřeb pomocí terramace uskutečnili v únoru 2022 v Möllnu v Šlesvicku-Holštýnsku. Po uplynutí asi 40 dnů, při uměle vytvořené a kontrolované vlhkosti a teplotě místy až 70 °C, byly lidské ostatky nazvané provozovatelem pohřební služby "die neue Erde" (nová zemina) pohřbeny do hrobu na evangelickém hřbitově. Z osmdesátikilogramového těla se stalo 120 kilogramů ornice. Bezprostředně po procesu terramace, v tzv. kokonu, zůstaly lebka a dlouhé kosti ještě nepoškozené a mohly být případně podle jedné aktuální, níže citované německé studie analyzovány na vitální poranění. Kosti byly v provozovně pohřební služby rozemlety ve speciálním kremulátoru a pohřbeny se zemí v plátně, jak to vyžadují německé hřbitovní předpisy.

Při vyhledávání relevantní odborné literatury nebo znaleckých posudků k tématu terramace se na příslušných vyhledávacích portálech neobjevily žádné vědecké ani studijní práce. Žádné podrobnější populárně vědecké informace o skutečném průběhu pohřbu terramací a použitých aditiv. Na webu start-upu naproti tomu podnikatelé uvádějí: "Když jsme vyvinuli tento způsob pohřbení – reerdigung – učili jsme se v přírodě. Podívali jsme se zblízka na to, jak funguje její koloběh, a zjistili jsme, že konec je vždy začátkem něčeho nového."1 Jak vidno, Pablo Metz a Max Hüsch na svých internetových stránkách a v informačních materiálech používají uctivý vznešený jazyk, popisují proces "reerdigungu" jako přirozenou proměnu. Tváří se, že lidem nabízejí ekologickou, důstojnou a další život podporující alternativu pohřbu do země. Po technické stránce lze podat přihlášku patentu nebo zahájit řízení o přihláškách vynálezů u Německého úřadu pro patenty a ochranné známky (Deutschen Patent- und Markenamt), což němečtí propagátoři terramace neučinili.

Pablo Metz a Max Hüsch striktně odmítají pro přírodu charakteristickou a velmi prospěšnou nápomoc nekrofilního hmyzu. A v tom lze spatřit silný podprahový marketingový záměr: Jsou si až moc dobře vědomi psychologického hlediska, že totiž drtivá většina lidí odmítá pohřeb do země právě z důvodu pro ně neakceptovatelné představy, že v hrobě budou jejich těla požírána slepými a hluchými červy. Za samotné kompostování těla si Circulum Vitae GmbH účtovala v roce 2023 rovných 2 900 eur (včetně DPH). Zájemci si dále musí ještě připlatit za zaopatření a chlazení těla, jeho převoz, smuteční obřad a hrobové místo.

3. Terramace podle Meine Erde

Z USA od firmy Recompose přivezli Pablo Metz a Max Hüsch do severního Německa přirozenou organickou redukci, natural organic reduction (NOR), aplikovanou na těla mrtvých osob, kterou z komerčních důvodů němečtí podnikatelé na rozdíl od těch amerických nazvali nikoli kompostací (a full-service funeral home specializing in human composting)2, ale reerdigung, jakýmsi "opětovným zezemněním". Pro obojí lze pro naše smuteční účely, chápeme-li průmyslovou kompostaci mrtvol jako třetí formu pohřbívání, používat pojem terramace, který našel své místo i v úředním jazyku.3

a) Od nahého těla po substrát

Jak je patrné z webových stránek firmy Meine Erde,4 je každé tělo zemřelého přikryté látkou z přírodních vláken a uloženo do rozměrné nádoby připomínající podlouhlou vířivku, která je naplněná substrátem na rostlinné bázi, jehož složení se řídí utajenou speciální recepturou. Podle internetových stránek se skládá ze sušeného jetele, sena, slámy a hoblin. Z důvodu snížení zápachu nové zeminy se do směsi přimíchává biouhel, jemné, porézní uhlí získané z přírodních materiálů, jako je rašelina nebo dřevo. Všechny složky substrátu jsou přírodní, rozhodující vliv má správný poměr uhlíku a dusíku.

Uložené tělo, z něhož se postupně snímá přikrývka z přírodních vláken tak, aby nahota nebyla patrná, se současně zasypává řezankou z vonných bylin. Na ni mohou pozůstalí položit květiny nebo vzkazy psané na papíru. Vše se navlhčí vodou a schránka – kokon – se následně uzavře. Do vnitřku kokonu, který je zhotovený z nerezové oceli nebo recyklovaného tvrdého plastu, se nepřidávají žádné chemikálie. Rozklad těla probíhající za přispění jeho vlastních bakterií zvýší teplotu uvnitř kokonu až na 70 °C.

Od desátého dne se s kokonem mechanicky pohybuje, aby se zabránilo shlukování substrátu. Optimální teplota a vlhkost uvnitř kokonu je udržována přívodem vlhkého a horkého vzduchu, který je monitorován softwarem se záznamníky dat. Odváděný vzduch prochází filtračním systémem. Schránka se otevírá přibližně po čtyřiceti dnech, kdy je proces kompostace dokončený. Nově vzniklý půdní substrát se vyjme a zbavený kovových protéz, kardiostimulátorů a obdobných cizích předmětů se rozmělní a homogenizuje s kostmi pomocí kladívkového mlýna. Kokon se vyčistí a znovu se použije pro další tělo.

Vzniklý půdní substrát se poté přendá do nadrozměrné a vyztužené transportní rakve vyložené přírodním plátem a je přenesen na hřbitov, kde se vyjme z rakve a s plátnem se přeloží do hrobového místa, na němž pozůstalí mohou vysadit strom nebo oblíbené rostliny. Zde je vhodné připomenout, že v Německu platí přísnější pravidla, než je tomu v USA, kde lze jak těla zemřelých, tak i nově vzniklý substrát ukládat mimo pohřebiště. V některých státech USA je dokonce možné celý kubík lidského kompostu anonymně umístit mimo pohřebiště kamkoli na soukromý pozemek a využít jej jako zahradní substrát ke hnojení.

b) Výjimka, která má změnit pravidla

Pilotní projekt start-upu Meine Erde úřady prozatímně povolily mimo zákonný rámec s tím, že se výsledný produkt z terramace uloží povinně na hřbitov. Zákon o pohřebnictví v Šlesvicku-Holštýnsku by měl být novelizován tak, aby terramaci

Nahrávám...
Nahrávám...