dnes je 15.8.2020

Input:

Postup obce při zajištění slušného pohřbení

6.9.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.11 Postup obce při zajištění slušného pohřbení

red

Dne 1. 9. nenabyla účinnosti jen novela zákona o pohřebnictví, ale také například vyhláška č. 277/2017 Sb.o postupu obce při zajištění slušného pohřbení k provedení § 5 odst. 4 ZPOH.

Dne 1. září 2017 nabývá účinnosti zákon č. 193/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (dále jen „zákon o pohřebnictví“).

Novela poprvé v historii právní úpravy pohřebnictví vymezuje přestupky právnickým a podnikajícím fyzickým osobám a mění správní trestání. Fyzická osoba může za jeden přestupek dostat pokutu až 10 tisíc Kč, právnická 500 tisíc Kč. V některých případech bude moci dojít i k odebrání koncese pohřební službě či provozovateli krematoria. Také stanoví minimální standard pohřbívání, který bude zajištěn obcí pro každého, bez ohledu na výši jeho pozůstalosti a bez ohledu na to, zda má či nemá osoby blízké.

Vyhláška č. 277/2017 Sb. ze dne 23. srpna 2017o postupu obce při zajištění slušného pohřbení

Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle § 31 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 193/2017 Sb., (dále jen „zákon”) k provedení § 5 odst. 4 ZPOH:

§ 1 vyhlášky č. 277/2017 Sb.

Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje postup obce při zajištění pohřbení těla zemřelého slušným způsobem podle místních zvyklostí (dále jen „slušné pohřbení”).

§ 2 vyhlášky č. 277/2017 Sb.

Postup obce před zajištěním slušného pohřbení

(1) Obec si po přijetí informace podle § 5 odst. 6 ZPOH vyžádá od poskytovatele zdravotních služeb nebo pohřební služby, kde je tělo zemřelého uloženo, část B2 Listu o prohlídce zemřelého (dále jen „část B2 Listu”) a ověří svou místní příslušnost k zajištění slušného pohřbení.

(2) Pokud obec zjistí, že není místně příslušná k zajištění pohřbení, předá bezodkladně informaci spolu s částí B2 Listu místně příslušné obci a současně o tom uvědomí osobu, u které je tělo zemřelého uloženo.

(3) Obec ověří, zda od oznámení úmrtí osobě blízké zemřelému uplynula lhůta podle § 5 odst. 1 ZPOH; při pochybnostech, zda k oznámení došlo, oznámí úmrtí osobě blízké zemřelému, pokud je jí známa.

Zajištění slušného pohřbení

§ 3 vyhlášky č. 277/2017 Sb.

(1) Obec zajistí slušné pohřbení těla zemřelého bez zbytečného odkladu. Řídí se rozhodnutím zemřelého, je-li jí známo.

(2) Obec při zajištění slušného pohřbení postupuje tak, aby nevznikaly zbytečné náklady a aby byla co nejméně zatěžována osoba, u které je tělo zemřelého uloženo.

(3) Obec informuje o zajištění slušného pohřbení matriční úřad, který provedl zápis úmrtí fyzické osoby do knihy úmrtí.

§ 4 vyhlášky č. 277/2017 Sb.

(1) V případě zajištění slušného pohřbení do hrobu nebo hrobky na veřejném pohřebišti obec postupuje tak, aby s tím související náklady byly tvořeny nejméně těmito položkami:

a)hrobnické práce,

b)nájem hrobového místa na dobu tlecí a

c)opatření hrobového místa