dnes je 21.6.2024

Input:

Pohřebiště na pozemcích zapsaných s jiným využitím v katastru nemovitostí

8.11.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

25
Pohřebiště na pozemcích zapsaných s jiným využitím v katastru nemovitostí

ThLic. Tomáš Kotrlý, ThD.

Katastrální mapa má zpravidla digitální formu a je vedena prostředky informačního systému katastru nemovitostí (ISKN). Katastrální mapa vyhotovená podle dřívějších právních předpisů může být do obnovy operátu vedena na plastové fólii. Provozovatelé nebo vlastníci pohřebišť mohou využít ISKN ke zjištění, zda se jejich hřbitov nenalézá na pozemcích zapsaných jako orná půda, vinice, chmelnice, ovocné sady, zahrady, trvalé travní porosty, lesní pozemky, zastavěná plocha a nádvoří, ostatní plocha apod. se způsobem využití pozemku např. zeleň. Je třeba požadovat po místně příslušném katastrálním úřadě sjednání nápravy na způsob využití "Pohřebiště veřejné a neveřejné". Neveřejná pohřebiště zřizují pouze církve nebo náboženské společnosti; zajímat nás tedy bude pohřebiště veřejné.

Některé katastrální úřady k provedení změny potřebují doklad od místně příslušného stavebního úřadu nazvaný "Rozhodnutí o změně využití území", což znamená minimálně časově náročné správní řízení. Jedná se přitom o hřbitovy, kde se pohřbívá 100 či více let.

Stavební úřady nemají problém s realizací řízení ve věci dokladů pro katastrální úřad k přepisu změny druhu a způsobu využití pozemku. Problém je, že každý stavební úřad vyžaduje jiné podklady pro jiná správní řízení. A nemají jistotu, že požadují to správné.

Podle § 76 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů lze měnit využití území jen na základě územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, nestanoví-li zákon jinak. Ustanovení § 80 stavebního zákona se věnuje problematice změn využití území, kdy v ustanovení § 80 odst. 1 je stanoveno, že rozhodnutí o změně využití území stanoví nový způsob užívání pozemku a podmínky jeho využití.

Podle § 80 odst. 2 stavebního zákona je stanovena povinnost vydat rozhodnutí o změně využití území pro:

a) terénní úpravy podle § 3 odst. 1,

b) stanovení dobývacího prostoru,

c) odstavné, manipulační, prodejní, skladové nebo výstavní plochy,

d) veřejná a neveřejná pohřebiště,

e) změny druhu pozemku nebo způsobu využití pozemků, zejména zřizování, rušení a úpravy vinic, chmelnic, lesů, parků, zahrad a sadů, pokud podmínky nejsou stanoveny schválenými pozemkovými úpravami nebo jiným územním rozhodnutím,

f) úpravy pozemků, které mají vliv na schopnost vsakování vody.

Podle § 80 odst. 3 stavebního zákona rozhodnutí o změně využití území ani územní souhlas při splnění všech podmínek dle ustanovení § 80 odst. 4 a 5 nevyžadují:

a) terénní úpravy do 1,5 m výšky nebo hloubky o výměře do 300 m2 na pozemcích, které nemají společnou hranici s veřejnou pozemní komunikací nebo veřejným prostranstvím), pokud nedochází k nakládání s odpady

b) odstavné, manipulační, prodejní, skladové nebo výstavní plochy do 300 m2, které neslouží pro skladování nebo manipulaci s hořlavými látkami nebo látkami, které mohou způsobit znečištění životního prostředí,

c) změny druhu pozemku nebo způsobu využití pozemků o výměře do 300 m2,

d) terénní úpravy v přirozených korytech vodních toků a na pozemcích sousedících s nimi, jimiž se podstatně nemění přirozená koryta vodních toků,

e) úpravy pozemků, které mají vliv na schopnost vsakování vody, provedené na pozemku rodinného domu nebo na pozemku stavby pro rodinnou rekreaci, které souvisí nebo podminují bydlení nebo rodinnou rekreaci, neslouží ke skladování hořlavých látek nebo výbušnin, není

Nahrávám...
Nahrávám...