dnes je 29.9.2023

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1691

1.9.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.7.3.2
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1691

JUDr. Jarmila Gajdošíková

[Potvrzení po vypořádání odkazů]

Odkaz

Snaha vyhovět co nejvíce vůli zůstavitele tak, aby mohl svůj majetek rozdělit mezi více osob, s tím rozdílem, že okruh jeho dědiců tím nebude dotčen, vedla k znovuobnovení institutu odkazů. Odkazem zůstavitel přikazuje dědici nebo odkazovníkovi, aby nějaké osobě (odkazovníkovi nebo pododkazovníkovi) vydal z pozůstalosti (dědictví) nebo z vlastního majetku určitou věc či aby zřídil nějaké právo. Odkazovník není účastníkem řízení o pozůstalosti, proto před ukončením řízení musí být soudu prokázáno, že byli odkazovníci o svých odkazech vyrozuměni, a následně záleží na nich, zda svá práva vůči dědicům uplatní či nikoli.

Příklad

Já, níže podepsaný Jan Novák, narozený 1. 1. 1930, bytem Polní 1, Lhota, touto svojí poslední vůlí povolávám za dědice veškerého mého majetku svoji jedinou dceru Janu a odkazuji svůj motocykl značky Jawa, reg. zn. 1A234, mému příteli Pavlu Kučerovi, narozenému 1. 1. 1935, bytem Krátká 1, Kladno.

Odkazem se míní zřízení určité pohledávky pro odkazovníka, ať již peněžité nebo věcné, a to vůči dědicům. Odkazem se odkazovníkovi zřizuje pohledávka za dědicem na vydání určité věci, popřípadě jedné či několika věcí určitého druhu, nebo na zřízení určitého práva. Odkazovník není dědicem, což je jedním z nejvíce zdůrazňovaných aspektů charakteristiky odkazovníka jako osoby, jejíž práva se vztahují k řízení o pozůstalosti.

Odkaz lze zřídit pořízením pro případ smrti, zejména tedy závětí, dědickou smlouvou nebo dovětkem, existuje také možnost zřídit odkaz darováním pro případ smrti.

Co se týká určení odkazovníka, platí obecná zásada jeho přesné identifikace. Bude-li odkazovník určen jako "můj kamarád Pepík" a zůstavitel bude mít více přátel tohoto jména, nebude možné s jistotou určit, o koho se jedná a komu má být odkaz vydán. K takovému ustanovení nebude moci soud přihlédnout.

Určí-li pořizovatel odkazovníka přesněji, tj. jeho jménem a bydlištěm, a nepodaří-li se této osobě doručit ani ji dohledat (např. proto, že

Nahrávám...
Nahrávám...