dnes je 21.6.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1635 - První třída dědiců

13.7.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.4.3
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1635 - První třída dědiců

Mgr. Silvie Koubíková

K odst. 1

První, nejprivilegovanější dědická třída v sobě zahrnuje zůstavitelovy dcery a syny a zůstavitelova manžela. Všechny zůstavitelovy děti a zůstavitelův manžel nabudou pozůstalost rovným dílem. Zákon vychází z předpokladu, že potomci a manžel zůstavitele jsou osobami zůstaviteli nejbližšími, proto jim zákon přiznává dědické právo jako prvním v řadě zákonných dědiců. Termínem "děti“ je třeba chápat veškeré zůstavitelovi potomky v prvním stupni příbuzenství. Všechny zůstavitelovy děti mají z hlediska dědického práva stejné postavení, tj. je irelevantní, zda se jedná o děti narozené z existujícího či již zaniklého manželství, o děti zletilé či nezletilé, případně o děti osvojené (v souladu s ust. § 832 odst. 1 NOZ platí, že osvojené dítě má postavení dítěte osvojitele se všemi z toho vyplývajícími právy a povinnostmi, tj. osvojené dítě je také zákonným dědicem).

Příklad


Pan David Buřina měl manželku a čtyři děti. Nejstarší syn Luboš se narodil z následně rozvedeného manželství pana Buřiny s jeho první manželkou, dcera Agáta se narodila z manželství pana Buřiny s jeho druhou manželkou, dcera Sofie se narodila z mimomanželského poměru pana Buřiny s milenkou a nejmladšího Daniela pan Buřina osvojil společně se svou druhou manželkou. Zákonným dědicem pana Buřiny bude jeho druhá manželka a všechny jeho děti. Paní Buřinová, syn Luboš, dcera Agáta, dcera Sofie i syn Daniel nabudou každý jednu pětinu pozůstalosti.
Registrované partnerství

Je důležité zdůraznit, že v souladu s ust. § 3020 NOZ je zákonným dědicem v první dědické třídě také partner. § 3020 NOZ stanoví, že ustanovení části třetí NOZ (tj. ustanovení pojednávající o tzv. absolutních majetkových právech, kam spadá i dědické právo) o právech manželů platí obdobně pro registrované partnerství a pro práva a povinnosti partnerů. Partner byl zákonným dědicem první dědické skupiny

Nahrávám...
Nahrávám...