dnes je 17.6.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1476

13.7.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.1.2
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1476

Mgr. Vít Šimonovský

Dědické tituly

Toto ustanovení vymezuje dědické tituly (v ObčZ § 461), tedy právní důvody pro nabytí dědického práva. NOZ mezi dědické tituly nově zařazuje (respektive vrací) dědickou smlouv u. Právní síla dědických titulů se uplatňuje v tomto pořadí:

  • dědění na základě dědické smlouvy ( § 1582 NOZ a násl.),

  • dědění ze závěti (§ 1494 NOZ a násl.),

  • dědění ze zákona (zákonná posloupnost, § 1633 NOZ a násl.).


Tyto právní důvody však mohou působit i vedle sebe.

V praxi se právní síla dědických titulů uplatňuje například tím, že pořídil-li zůstavitel o své pozůstalosti dědickou smlouvu nebo závěť, dědění ze zákona se v tomto případě neuplatní (samozřejmě za podmínky, že nebude shledána neplatnost závěti, nebo že dědic nezemřel dříve nežli zůstavitel či neodmítl dědictví a podobně). NOZ tímto naplňuje zásadu volnosti zůstavitele ve volbě dědice s tím, že je nezbytné přihlížet k omezení této volnosti ve prospěch nepominutelných dědiců (§ 1642 NOZ).

Působení dědických titulů vedle sebe, při respektování jejich právní síly, se uplatní například tehdy , jestliže zůstavitel pořídil ohledně části majetku závěť, případně ohledně části majetku uzavřel dědickou smlouvu a k části svého majetku žádnou právně relevantní volbu dědice neučinil. Ohledně této části majetku se tak uplatní pravidla pro dědění ze zákona. Je samozřejmě možné, aby jediný dědic dědil část majetku například ze závěti a současně jinou část majetku i ze zákona.

Příklad


Pan Petr Novák se rozhodl pro případ své smrti sepsat závěť. O svém nemovitém majetku (bytu , chalupě a souvisejících pozemcích) rozhodl tak, že jej zdědí jeho zletilá dcera Jiřina Nováková (jediné zůstavitelovo dítě). O části svého movitého majetku (automobil, šperky) ro zhodl tak, že jej zdědí jeho přítelkyně paní Dagmar Sýkorová.

O ostatním movitém majetku (nábytek a další vybavení nemovitostí,

Nahrávám...
Nahrávám...