dnes je 17.6.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 114

13.7.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.2.2.6.6.2
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 114

Mgr. Jan Šmíd

Dosavadní právní úprava

V ObčZ problematika nebyla výslovně upravena. Výjimkou byla úprava hrazení nákladů pohřbu obsažená v § 470 a § 472 ObčZ.

Rozhodnutí o pohřbu a hrazení nákladů pohřbu

Dotčený člověk má právo rozhodnout se o tom, jaký má mít pohřeb. NOZ v komentovaném ustanovení hovoří o "zanechání výslovného rozhodnutí“, aniž by specifikoval formu takového rozhodnutí. V daném případě by se měla uplatnit zásada bezformálnosti právního jednání (§ 559 NOZ), tedy dané rozhodnutí by nutně nemělo být zachyceno v písemné formě. V případě, kdy dotčený člověk takové rozhodnutí nezanechá, stanoví komentované ustanovení NOZ posloupnost osob, které o podobě pohřbu rozhodnou. Poslední v pořadí je obec, na jejímž území dotčená osoba zemřela. Není pochyb o tom, že zvolená podoba pohřbu musí být souladná s požadavky veřejnoprávních předpisů (viz zejména zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a změně některých zákonů).

Problematiku hrazení nákladů pohřbu a nákladů na opatření pohřebiště upravuje § 114 odst. 2 NOZ. Uvedené náklady se hradí z pozůstalosti. Pokud tyto náklady nejsou uhrazeny z pozůstalosti, je povinen náklady pohřbu a náklady na opatření pohřebiště vyrovnat dědic (§ 1701 odst. 2 NOZ). Podle komentovaného ustanovení pak platí, že za situace, kdy pozůstalost nestačí ke krytí nákladů toho způsobu pohřbu, jaký si zesnulý přál (viz odst. 1), musí být pohřben alespoň slušným způsobem podle místních zvyklostí.

Pokud pozůstalost nestačí na náhradu nákladů pohřbu (alespoň slušným způsobem podle místních zvyklostí, viz odst. 2) a nikdo není ochoten

Nahrávám...
Nahrávám...